Den 17 april 1824 inlades och offentligen upplästes i Härads Rätten följande avhandlingsskrift .

 

 

Göres härmed veterligt, att jag Petter Andersson tillika med min kära Hustru, Maria Ersdotters goda råd och samtycke upplåter och försäljer jag mitt ägandes Torp; beläget i Marby Socken och Möckelåsen, till Fältjägaren vid Hallens Compani, Anders Lind ; med hus och jord, för sig och efterkommande, man ifrån man till evärderlig egendom. Emot en betingad köpesumma Sexhundrade/600/ Rix Daller Riksgälds sedlar; med betalningen göres början den 1 sta Maji 1825. Som skall betalas på så sätt, att Etthundrade Rix Daller betalas årligen till dess att summan är till fullo betald, men där å löpande fem procents Ränta för hundrade om året; och är sista betalningstermin den 1 sta Maji 1830.

Med Torpet åtföljande skyldigheter, skall Torpets innehavare, årligen uti Olof Erssons livstid, föda och underhålla en ko och trenne/3/getter vintertiden utom avälder, samt att underhålla Olof Ersson med ved och värma.

Det övriga födorådet, svarar Säljaren före. För Olof Ersson avtages En liten Åker på södra sidan om Fähuset till jordpärons och ärters utsäde, som består av ¼ dels Mälings vidd; den omnämnde Åker gödes och plöjes av Hemmansägaren. men efter Olof Erssons dödliga avgång, tillfaller Torpets innehavare den ifrågavarande Åkern.

Till husrum för födorådstagaren förbehålles, rum i vardagstugan, skullen även å kammaren. Efter Olof Erssons dödliga avgång, skall dess Hustru Anna Jonasdotter genast avflytta från Torpet, och begagna sina rättigheter av Hemmansägaren.

-------------

Att sålunda är avhandlat i vänlighet och med sunt förnuft och med våra namns undersättande uti vittnens närvaro, som skedde i Kläppe den 14:de April 1824.

 

Petter Andersson i Möckelåsen
Anders Lind

Vittna

A.  Wallsten
Nils Jönsson i Westanede

 

Tillbaka