Hallen Härads Rätt den 23 september 1833.


Göres härmed vitterligt, att jag Olof Andersson Åström i Möckelåsen upplåter min köpta Skattehemmansdel under N:o 1 om 1 1/8 Tunnlands skatt, beläget i Möckelåsens by, av Marby Socken; Till mina barn Lars, Anders och Gölin emot följande födorådsförmåner, nämligen:

1 o

Boningsrum för min person förbehåller jag mig i förstugukammaren i nya byggnaden, ävenledes gamla gårds herberget, både övre och nedre våningen.

2 o

Spannemål, födorådstagaren skall av Hemmansägaren årligen hava Två Tunnor Korn i fullt mål, sådant det på Hemmanet växer. Intill dess någondera av de födoråds tagare bortdör, varmed Hemmanet förut är betungat, då det förökas med en Tunna, så att fördorådet årligen utgöres med Tre Tunnor Korn i fullt mål. Spannmålen alltid rengjort från agnar och damm.

3 o

Födoråds tagaren skall begagna Ett stycke jord emellan bygatan och en lada efter utsatta märken, vid pass två mälingar, hälften åker och hälften linda, samt ett laduänge i Jacobsänget kallat, tillika med en rimsa Skogsslått på östra sidan om Trustaänget, sträckande sig efter en bäck och berörde änge, söderut till Wärkö Hemmansägares skifteslinje. Och skola dessa ägor, vid födorådstagarnas död tillkomma Hemmansägaren. Om våren skall födoråds tagaren på sitt förenämnde jordstycke erhålla 20 lass fähusgödning.

4 o

Födoråds tagaren skall årligen utså i Hemmansägarens åker en kappe ärter; och likaledes utsätta i tjänlig och därtill beredd åker 1/8 dels Tunna potatis, samt i Kålhagen utsätta Tvåhundrade rotplantor, och det själv ansa så länge han förmår, men sedan nyttjas Hemmansägarens tillhjälp.

5 o

Födoråds tagaren skall av Hemmansägaren årligen hava ett par skor av läder, och en hampstrigo, samt fem marker av norska blader, och förses för övrigt med anständig ved och värma alla tider på året.

6 o

Födoråds tagaren skall av Hemmansägaren årligen hava född en ko och fyra småkreatur, två får och två getter samt två avälder av de förra, och skall dessa kreatur tillbörligt skötas alla tider på året så hemma som i fäbodarna, och skjuts för avkastningen som faller vid fäbodarna hem till hemvistet.

7 o

Födoråds tagaren förbehåller sig, att då kroppsbräckligheterna tilltaga i den mån att han ej förmår att sköta sig själv han ömt och barnsligt vårdas av Hemmansägaren, ävensom att de undantagne lägenheterna till hans förmån behörigen vårdas och brukas.  Hemmansägaren är skyldig att noggrant utgöra så väl dessa, som de födorådsförmåner Meret Olsdotter och Agnis Olsdotter, sig betingat enligt av dem innehavande födorådshandlingar. Hemmans avträdarens nuvarande skuld skall av Hemmans tillträdare gottgöras. Hemmanet får tillträdas den 1 sta nästkommande maj.

Med föregående handling förklara vi oss å ömse sidor nöjde och varder med våra namns underskrifter i vittnens närvaro styrkt som skedde i Möckelåsen den 29 April 1833.

Vittnar                                                     Olof Andersson Åström

Erik Göransson i Välje                             Lars Olofsson                                                                 Anders Olofsson                                                                 Gölin Olsdotter.

 

 

Tillbaka