Hallen Härads Rätt den 11 april 1842.


Göres härmed veterligt, det jag Pehr Flykt med min hustrus samtycke upplåter och försäljer mitt under skattehemmanet No 1 i Möckelåsen ägande Odels torp med hus ägor och tillhörigheter sådant det jag köpt haver, och det nu för ögon står, till min son v. Korpralen Jöns Månström, för en överenskommen Köpesumma av Fyrahundrade Riksdaler Banco av vilken summa Köparen skall betala 133 Rdr 16 Sk Banco till vardera av sina bröder Olof och Anders och återstoden får han såsom arv behålla emot skyldighet, att till mig och min hustru i vår återstående livstid utgöra följande födorådsförmåner, nämligen

1 o

Till husrum undantages östra stugan, södra stolphärbärget, samt inrymme i fähuset för den boskap födorådstagarna själva kunna föda och till foderbod undantages stallboden.

2 o

Bastuguåkern undantages, samt till odlingsjord södra täkten söderom vägen, till slått undantages rödningslandet norrom Lillbacksänget och 2 ne starrgolv slåtter därinvid på Storflon.  Ovannämnd åker gödes vart 3 dje år: och å det undantagne odlingslandet tillsammans årligen Tolv lass gödning.

3 o

Årligen Två Tunnor korn i fullt mål av torpets gröda.

4 o

Årligen föda och skötsel för en ko, ävenledes förbehålles årligen Tio Famnar hemkörd och huggen ved. Skjuts och körslor vid alla nödiga tillfällen förbehålles, ävensom öm och anständig skötsel i synnerhet vid födorådstagarnas orkeslösa ålder. Torpet få nu genast tillträdas.

Med förestående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjde, som skedde i Velje den 6 te Maji 1841.

                                                               Pehr Flykt

                                                               Jöns Månström

Tillägg:  Jöns Månström lämnar Pehr Flykt rättighet att söka inteckning för födoråd.

 

 

Tillbaka