Födorådsavtal.


Göres härmed veterligt det undertecknade Enka efter Torparen Erik Persson i Möckelåsen, som av ålderdom och sjuklighet ej mäktar längre bruka sitt i berörde by innehavande livstidsdagsverks Torp, härigenom upplåter och försäljer det samma till Bönderna Pehr Hansson och Anders Rapp i berörde by ifrån vars hemman berörde Torp är söndrat, emot följande villkor, nämligen:

1 o

Skall till Enkan den 15 te instundande Maji då Torpet får tillträdas, betalas den uti avhandlingen om Torpet bestämda lösen 83 Riksdaler 16 Skilling Banco samt dessutom skall Enkan årligen den 1 sta Maji så länge hon lever erhålla kontant 12 Rdr Banco, vilken betalning beräknas från de 1 st instundande Maji och erlägges första gången den 1 sta Maji 1846.

2 o

Årligen 2 ½ Tunnor Korn i fullt mål, väl rensat sådant det å hemmanet växer, 2 kappar Råg, 2 kappar ärter samt 100 lispund fourage, en tredjedel halm, långhö och ängshö väl bärgat av Torpets gröda; som hon får disponera efter eget gottfinnande, vilket födoråd i alla delar ansvaras till hälften av vardera hemmansägare, även så skall Enkan hos vardera hemmansägaren årligen utsätta en halv spann potatis där de själva sådan planterar; men som Enkan kommer att föda och vårda hennes måg Pehr Larsson skall av dessa hemmansägare årligen vintertiden åtnjuta 2 ne hästdagsverken, ett av dem vardera.

Köparna få oräknade behålla alla å Torpet befintliga hägnader och hölador samt kornlador, de övriga husen höra Enkans arvingar till. För alla häri nämnda förmåner och utgifter lämnas födorådstagaren rättighet erhålla inteckning uti våre hemman No 1 Möckelåsen utan vidare Communication, vilket härmed på det kraftigaste försäkras av Möckelåsen den 18 de mars 1845.

Kerstin Jönsdotter                                 Pehr Hansson Anders Rapp

genom målsman
Lars Olofsson i Svedje

   

Tillbaka