Hallens Härads Rätt den 6 oktober 1847.

 

 

Göres härmed veterligt att jag Jöns Månström med min hustrus ja och samtycke upplåter och försäljer min under skattehemmanet No 1 Myckelåsen ägande Odels Torp med hus och ägor och tillhörigheter, sådant jag det köpt haver och det nu för ögonen står till inhysesmannen Olof Jonsson i Namne för en överenskommen köpesumma av 733 Riksdaler 16 Skillingar Banco, för vilken summa köparen skall vara ansvarig från 1 sta Masji detta år då Torpet får tillträdas och skall således för Jöns Månströms föräldrar ansvara följande födorådsförmåner, nämligen:

1 o

Till husrum undantages östra stugan, södra stolphärbärget, samt inrymme i fähuset för den boskap födorådstagarna själva kunna föda och till foderbod undantages stallboden.

2 o

Bastuguåkern undantages, samt till odlingsjord södra täkten öster om vägen, till slått undantages rödningslandet Lillbacksänget och 2 ne starrgolv slåtter därinvid på Storflon.  Ovannämnd åker gödes vart 3 dje år: och å det undantagne odlingslandet tillsammans årligen Tolv lass gödning.

3 o

Årligen Två Tunnor korn i fullt mål av torpets gröda.

4 o

Årligen föda och skötsel för en ko, ävenledes förbehålles årligen Tio Famnar hemkörd och huggen ved. Skjuts och körslor vid alla nödiga tillfällen förbehålles, ävensom öm och anständig skötsel i synnerhet vid födorådstagarnas orkeslösa ålder. Torpet få nu genast tillträdas. 

Med förestående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjde som skedde i Namne den 23 November 1847.

 

                                         Jöns Månström i Myckelåsen

                                            Olof Jonsson i Namne.

 

 

Tillbaka