Hallens Härads Rätt den 21 april 1854.

 

 

Göres härmed vitterligt det jag Enkan Anna Jönsdotter i Myckelåsen med min laga förmyndares ja och samtycke upplåter och försäljer mitt genom lottning efter min avlidne man ägande odelstorp uti Myckelåsens by lydande under skattehemmanet No 1 på Verkön uti Norderöns socken till min son Jöns Nilsson och i hans laga förmyndares närvaro,  för Sexhundrade Sextiosex Riksdaler 32 Skillingar /666/ Rdr 32 Sk Banco, och hälften av ovanstående summa skall tillfalla äldre sonen Olof Nilsson till utlösen, och till mig i min återstående livstid årligen utgöra följande födorådsförmåner, nämligen: 

till husrum undantages förstukammaren i mangårdsbyggnaden, ävensom övre våningen i nämnde byggning, och i händelse av sysslor som ej kan verkställas i nämnda rum så förbehålles rum tillsammans med Torparen, och nämnde övre våning skall av Torparen inredas, hemkörd och huggen ved till behov alla tider på året förbehålls av Torparen,  

till kålsäng och hampland undantages gamla kållandet ifrån lestugan på östra sidan om vägen, och skall gödas med 4 lass gödning vart år av torparens gödning, samt föda och skötsel för en ko alla tider på året, likaledes för ett får och en get, bägge med avälder, två tunnor väl rensat korn i fast mål av torpets gröda,  1/8 dels tunna Ärter, 1/8 dels tunna Råg,  1/8 dels tunna potatis skall födorådstagaren utsätta tillsammans med Torparen, även rum i källaren förbehålles, och ett par skor årligen av Torparen. 

Malning till behov och skjuts i alla nödiga tillfällen förbehålles av Torparen, torpet får tillträdas  den första Maji detta år med alla de tillhörigheter sådant vi det oss tillhandlat haver, således förklare vi oss å ömse sidor nöjde som skedde i Myckelåsen den 18 de April 1854.

Vittna                                                                    Anna Jönsdotter

Nils Kjellman i Marby och Gärdsta         gen. Olof Göransson i Välje
                                                                              förmyndare

Jöns Månström Corporal                      Olof Nilsson   lösentagare

                                                        Jöns Nilsson tillträdare                                                                     och   lösengivare

                                                   Hans Svensson i Välje                                                            förmyndare 

 

Tillbaka