Hallen Härads Rätt den 21 September 1854.


Johan Krantz gör ansökan om lagfart och uppbud, inlämnar följande handling.

 

Göres härmed veterligt det jag Agnes Johansdotter upplåter och försäljer mitt ägande Odelstorp, lydande under skattehemmanet Myckelåsen, med hus och ägor och alle de tillhörigheter sådant det jag köpt haver och det nu för ögonen står till vice Korpralen Johan Krantz från Berg och för en överenskommen köpesumma bestående av 733 Riksdaler Banco för vilken summa köparen skall vara ansvarig ifrån den 1 sta Maj detta år då torpet får tillträdas och skall således för f.d. Förararen Pehr Flykt och dess hustru ansvara följande födorådsförmåner, nämligen:

1 o

Till husrum undantages östra stugan, södra stolphärbärget, samt inrymme i fähuset för den boskap födorådstagarna själva kunna föda och till foderbod undantages stallboden.

2 o

Bastuguåkern undantages, samt till odlingsjord södra täkten öster om vägen, till slått undantages rödningslandet Lillbacksänget och 2 ne starrgolv slåtter därinvid på Storflon.  Ovannämnd åker gödes vart 3 dje år: och å det undantagne odlingslandet tillsammans årligen Tolv lass gödning.

3 o

Årligen Två Tunnor korn i fullt mål av torpets gröda.

4 o

Årligen föda och skötsel för en ko, ävenledes förbehålles årligen Tio Famnar hemkörd och huggen ved. Skjuts och körslor vid alla nödiga tillfällen förbehålles, ävensom öm och anständig skötsel i synnerhet vid födorådstagarnas orkeslösa ålder. Torpet får tillträdas den 1 sta Maj. 

Med föregående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjde som skedde i Myckelåsen den 2 januari 1854. 

                                  Agnis A. Johansdotter i Myckelåsen 

                                  v. Korpral Johan Krantz och dess hustru

                                  Ingrid Andersdotter ifrån Berg 

                                                        Vittna

            Hans Svensson  i Välje                       Lars Hansson i Välje


Tillbaka