Hallens häradsrätt den 15 april 1856

 

S:D:   Företrädde Fjärdingsmannen Erik  Göransson i Gärdsta, och anhöll å Petter Anderssons i Möckelåsen samt hans hustrus vägnar om inteckning utav följande födorådskontrakt.

 

Göres härmed veterligt det jag undertecknad Petter Andersson härigenom upplåter och försäljer till min son Erik Pettersson mitt egande skattehemman Möckelåsen N:o 1 om 2½ tunneland med hus, jord och lägenheten sådant det nu för ögonen står och med tiden lagligen tillvinnas kan emot en överenskommen och betingad Köpe-summa Ettusende  Sexhundra /1600/ Riksdaler Banco, å vilken summa är kontant betalt Sexhundra Riksdaler Banco, som härmed kvitteras, återstoden ettusen riksdaler samma mynt skall betalas den 1:sta maj 1858, dock utan ränta. 

Med nämnda hemman, som får av köparen tillträdas den 1.sta nästkommande maj, åtföljer ett grått stokreatur som nu befinnes, en jernplog, en åkerharva, en åkkärra samt en uti fähuset inmurad tack-järnspanna och utfäster säljaren att utan vidare ersättning tillsläppa frö som erfordras till utsäde å hemmanet nästkommande vår, och förbe-

håller jag Petter Andersson i min och min Hustrus återstående livstid följande årliga födorådsförmåner nemligen: 

1.           

Till boningsrum östra halvdelen av mangårdsbyggnaden  ut- görande stuga och kammaren , samt vinden där ovanföre.

2.          

Fem (5) tunnor korn, en fjärdedel tunna råg i fast mål, väl rensat sådant det å hemmanet efter årsväxtens beskaffenhet finnes att tillgå.

3.          

Att skörda och till eget behov använda en mäling uti kornåkern  der  dödorådstagaren vill utvälja vid skördetiden.

4.          

Rättighet av av eget frö beså en halv mäling med ärter  samt utsätta en tunna potatis uti tjenlig och därtill beredd åker.

5.           

Undantages åtta mälingar uti den så kallade Olof Jonas Täkten samt 2:ne Laduängen uti Sjetänget kallad ifrån skifteshagen mot Välje by, norrom  byavägen och österut till ett dike, en liten trakt uti hästhagen söder om en  där befintlig gångstig, samt krydd-gården  östanföre den undantagne byggnaden.

6.           

En del av västra Fähuset, på den norra sidan som genom en mellanvägg är avskild från fårhuset, undantages för den Boskap som födorådstagarna själv kan föda,  samt skullen där ovanföre till förvaring av fourage, det nya Herberget västanföre kornladan, samt tillräcklig rum uti mjölkboden.

7.           

Föda och skötsel alla tider av året för  2:ne kor, 3:ne får och 3:ne getter samt fyra avälder av småkreaturen till påföljande höst.

8.           

Hemmansägaren skall årligen till födorådstagarna leverera femton lass fähusgödsel och femton lass hästgödsel. Av skörden efter rågen som å hemmandets åker sistlidna höst utsåddes skall fördorådstagarna åtnjuta hälften.

9.  

Födorådstagarna skall klanderfritt erhålla Hemmansägarens tillhjälp vid bruket av  alla de här undantagna förmånernas begagnande då sådant påkallas,  såsom gödselns utförande, tröskning varvid rum uti Hemmansägarens kornlada förbehålles, torkning, malning, bakning och bryggning, skjuts för avkastningen från fäbodarna av deras Boskap, samt vid alla andra nödiga ärenden och behov, tillräckligt hemförd och huggen ved,  klander-fritt och tjänligt bete även för den boskap de själva kan föda, samt vid påkommande sjukdom och ålderdom öm och anständig skötsel. 

       Vid endera av födorådstagarnas död, skall 1½ tunna Korn, hälften av Kornmälingen försvinna, de övriga av de här förut uppräknade förmåner skall av den överlevande oqvald tillgodonjutas. 

Med förestående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjda som skedde i Möckelåsen den  29:de Mars 1855

 

              Petter Andersson i Möckelåsen, hemmansavträdare och födorådstagare.

               Erik Persson  i Möckelåsen , hemmanstillträdare och födorådsgivare.

Vittnen

Erik Göransson i Gärdsta, Ivar Olofsson i Möckelåsen.

 

 

Tillbaka