Hallens Härads Rätt den 6 november 1856.


Lät inhysesmannen Gustav Olofsson från Hållen, Bergs Socken, för vinnande av lagfart och uppbud till Härads Rätten  ingiva följande avhandling:

 

Göres härmed veterligt det jag Johan Krantz med min hustru Ingrid Andersdotters samtycke upplåter och försäljer mitt ägande Odelstorp lydande under skattehemman No 1  i Myckelåsen med hus och ägor och alla tillhörigheter sådant jag det mig tillhandlat haver,det nu för ögonen står till inhysesmannen Gustav Olofsson från Berg och Hållen för en överenskommen Köpesumma bestående av Ettusende trettiotre /1033/ Riksdalar Banco vilken summa skall erläggas den 1 maj detta år då torpet får tillträdas och skall sålunda till f.d. Föraren Pehr Flykt och dess hustru ansvara följande förmåner, nämligen: 

1 o

Till husrum undantages östra stugan, södra stolphärbärget, samt inrymme i fähuset för den boskap födorådstagarna själva kunna föda och till foderbod undantages stallboden.

2 o

Bastuguåkern undantages, samt till odlingsjord södra täkten öster om vägen, till slått undantages rödningslandet Lillbacksänget och 2 ne starrgolv slåtter därinvid på Storflon.  Ovannämnd åker gödes vart 3 dje år: och å det undantagne odlingslandet tillsammans årligen Tolv lass gödning.

3 o

Årligen Två Tunnor korn i fullt mål av torpets gröda.

4 o

Årligen föda och skötsel för en ko, ävenledes förbehålles årligen Tio Famnar hemkörd och huggen ved. Skjuts och körslor vid alla nödiga tillfällen förbehålles, ävensom öm och anständig skötsel i synnerhet vid födorådstagarnas orkeslösa ålder. Torpet få nu genast tillträdas. 

Förklare vi oss nöjde å ömse sidor som skedde i Myckelåsen den 31 Mars1856. 

            Johan Krantz Korporal             Ingrid Andersdotter         Torpets säljare. 

            Gustav Olofsson och hustru Kerstin Pehrsdotter från Berg och Hållen

                                                   Vittna

                                  Olof Göranssson i Välje

                                  Olof Persson sockenskräddare 

                               

 

Tillbaka