Hallens Härads Rätt den 29 mars 1859.

 

Anhöll födorådsmannen Anders Rapp i Möckelåsen å egne och sin hustrus vägnar, genom Erik Göransson i Gerdsta om inteckning på grund av nu till Rätten ingivet födorådskontrakt av denne lydelse: 

 

                                     Köpehandling. 

Jag undertecknad Anders Rapp, upplåter och försäljer till min son, Lars Andersson mitt ägande Odelstorp utgörande en tiondedel (1/10) av hemmanet No 1 Möckelåsen emot en överenskommen köpesumma Trehundra /300/ Riksdaler Riksmynt av vilken summa skall betalas åttio Riksdaler samma mynt vid torpets tillträde den 1 sta nästkommande Maj och återstoden tvåhundra tjugo Rdr samma mynt får räntefritt innestå till efter min och min hustrus död varefter det delas emellan mina barn: dock om jag eller min hustru skulle genom sjuklighet eller någon annan oförutsedd olycka bliva i behov så skall hela summan vid påfordran betalas samt om Lars Andersson skulle försälja torpet skall hela summan genast utbetalas och förbehåller jag mig och min hustru i min återstående livstid följande födorådsförmåner, nämligen:

1o

Föda och skötsel alla tider på året för en ko och två småkreatur, nämligen ett får och en get jämte ett avälder av vardera av de sistnämnda till påföljande höst.

2o

En och en halv tunna korn under de fem första åren, men sedan tre tunnor väl rensat sådant det å torpet skördas.

3o

Rättighet att uti tjänlig och därtill trädd åker nedsätta 4  kappar potatis samt utså två kappar ärter.

4o

Undantages två mälingar på södra änden uti den så kallade mederthängden varest födorådstagarna har rättighet att odla, till vilken odling torparen framforslar tio lass fähusgödsel. I händelse födorådstagarna själv skulle vilja föda något kreatur så har de rättighet att för ett sådant ändamål å en tjänlig plats uppsätta ett litet fähus.

5o

Undantages rum uti den nu befintliga byggningen, intill dess torparen hinner uppföra en Byggning, varvid födorådstagaren skall vara behjälplig. Tillräckligt hemförd och huggen ved. Klanderfritt bete även för den boskap de själva kan föda, skjuts till och ifrån kyrkan samt vid alla andra nödige ärenden och behov, hjälp med torkning, malning, bakning och bryggning samt vid påkommande sjukdom och ålderdom  öm och anständig skötsel. Vid endera av födoråds-tagarnes död skall en tunna korn och ett småfäkreaturs föda försvinna. 

Sålunda avhandlat bestyrkes med våra namns undersättande som skedde i Gerdsta den 25 November 1858.

 

            Vittna                                                        Anders Rapp 

Erik Göransson                                       Avträdare och födorådstagare

Erik Ivarsson i Gärdsta                                Lars Andersson   tillträder

 

Tillbaka