Hösen  1859

 

Göres härmed vetterligt det jag undertecknad Mårten Larsson,  med min kära hustrus samtycke härmed upplåter och avstår till mina Barn, mitt egandes Skattehemman No 2  om 1 1/6 tunneland Trappnäs, sådant det nu befinnes och hedanefter lagligen tillvinnas kan, med vilket åtföljer ett Rött stokreatur som nu befinnes, samt murpannan uti Fähuset, och förbehålles för mig och min hustru i vår återstående livstid följande årliga födorådsförmåner, nemligen: 

1mo

Fem (5) tunnor korn, ¼ dels tunna råg i fast mål, väl rensad sådant det å Hemmanet efter årsväxtens beskaffenhet finnes att tillgå. 

2o  

Föda och skötsel alla tider av året för 2ne Tvänne kor och 4ra småfäkreatur, samt ett avälder av vardera småfäkreaturen tills påföljande höst.

 3o 

Till Boningsrum undantages förstugukammaren uti Mangårdsbyggningen,samt vinden där ovanföre, tredjedelen uti Fårhuset för den Boskap de själv kan föda, en liten bod uti stallbyggningen, samt övre våningen av Stolphärbärget.

4o   Undantages en hägnad norr om gården, Högsvedet kallad, ifrån ett Dike på södra sidan, sådan den finnes inhägnad, vilken jord skall av Hemmans tillträdaren årligen gödslas med 15 lass Fähusgödsel, men sedan födorådstagarna ej förmår sjelva bruka densamma jorden skall blott en mäling därav av Hemmansägaren brukas till födorådstagernes förmån. Rättighet att uti tjänlig och därtill beredd åker nedsätta en halv (½) tunna Potatis, samt av eget frö utså Fyra kappar ärter uti Hemmansegarens ärterland.

Födorådstagarne skall klanderfritt erhålla hemmansägarens tillhjälp vid bruket av alla de undantagna förmonernas begagnande då sådant påkallas, såsom Torkning, Malning, bakning och bryggning, tillräckligt hemförd och huggen torr ved, eller om födorådstagarne hellre vilja 12 famnar årligen. Tjänligt mulbete även för den boskap de själva kan föda, skjuts till och från kyrkan, samt vid alla andra nödiga ärenden och behov, varvid ingripes utforslingen av spillningen av de kreatur de själv kan föda, samt vid påkommande sjukdom och ålderdom öm och anständig skötsel.

Vid endera av födorådstagarnas död, skall Två Tunnor Korn och hälften av Boskapsfödan försvinna, men det övriga skall av den efterlevande okvald tillgodo njutas.

                                      Mårten Larsson
                                      Merta Nils-doter

                            Hemmansavträdare  och födorådstagare

 

                               Gustav Mårtenssson Tillträdare

Olof Mårtensson födorådsgivare

                                Nils Kjellman Torpets tillträdare

                                Lars Mårtensson 

                                 Hans Persson  gift med   Anna Mårtensdotter 

                                 Eric Göransson , för dottern   Brita Mårtensdotter

                                   Lösentagare

                                                                                      

Vittna

Gustav Gustafsson i Svedje    Jonas Ersson i Sunne, Gärde

 

Tillbaka