Hallens häradsrätt 1862

 Med anhållan om uppbud och lagfart inlemnades till Häradsrätten en så lydande avhandling:

  

Göres härmed veterligt det vi undertecknade Pehr Hanssson och Kerstin Ersdotter härigenom upplåter och förseljer till vår dotter Karin och hennes man Anders Göransson, vårt egande skattehemman N:o 1 om 1 5/8 tunnland, för en köpesumma stor tretusende /3000/ Rdr Rmt, sedan förut undantages en Odelstorpslägenhet utgörande en tiondedel av denna hemmansdel, och utgöres av följande: nemligen uti den så kallade Lillhängn i norr jämt med Rapptäkten, eller gamla gärdesgården, samt å Östra sidan gränsande mot nämnde täkt, med intagande jemväl av Åströmstorpet samt övriga odlingsmarken, och vesterut i samma bredd med Lillhägn, och söderut till Klövningmyren där bredden skall ökas så att den utgör 240 alnar och fortsätter efter nemnda bredd vidare söderut tills det efter ägogradering utgör 1/10 del av hemmanet.

För uppförande av en stugubyggnad, ett fähus och en kornlada förbehålles rättighet till byggnadstimmer å hemmanets övriga skog. För den boskap som å torpet födas förbehålles bete å bomarken. Den med torpet åtföljande avgäld eller grundränta kommer att avlämnas av taxeringsmännen. Vid hemmanets tilltrede den 1:a instundande Maj betalar hemmanstillträdaren skuld till Marby kyrkokassa: 370 Riksdaler Riksmynt, samt till vår son helften av återstoden, eller 1315 Dr Rm. Med hemmanet åtföljer andel uti Socken Distrikts Magasinet, ett brunt stokreatur, en åkerplog, ett seltyg. Murpannan uti fähuset, skåpsängen, mjölkskåpet, samt vedlådan uti mangårdsbyggningen, och förbehålles i vår återstående livstid följande årliga födorådsförmåner, nemligen:

1)

Till boningsrum undantages hela Lillstugubyggningen norr på gården samt vindkammaren uti mangårdsbyggningen intill dess föderådstagarne hinner inreda den undantagne byggningen.

2)

Föda och skötsel alla tider på året för 2 kor, 3 får och 3 getter med småfäkreaturens avälder till påföljande höst.

3)

Fyra tunnor korn, en fjerdedels tunna råg, väl rensad sådant det å hemmanet växer, allt i fast mål.

4)

Rättighet att vid skördetiden utvälja och skörda två mälingar uti kornåkern å övre sidan om den der befintliga stenrösan, att beså en mäling med ärter uti samma åker, att nedsätta en tunna potatis å åkern bredvid den gamla gatan. För rotfrukternas planterande undantages en halv mäling av åkern på östra sidan om den undantagne byggningen, vilken försvarligen gödslas. Undantages åkern uti Johannis-täkten vid Klingtorpet, samt hela trakten söderom norra hufvuddiket, och utefter vägen ner till diket vid bodstugan.

Hemmansägaren skall till födorådstagarne årligen leverera 30 lass fähusgödsel och 10 lass hästgödsel. Undantages det nya herberget, östra potatisgropen å åkerbacken, rum uti valvkällaren, kornladan, bryggstugan, en spilta i gårdsstallet för en häst. Norra lillfähuset, gamla kolboden samt sommarfähuset uti storhägn, även undantages berget emellan mangårds-byggningen och fähuset. Tolf famnar 4 ½ qvarter skall årligen till föderådstagarne levereras.

Föderådstagarne skall klanderfritt erhålla hemmansägarens tillhjelp vid bruket av alla de undantagne förmåneras begagnande, då sådant påkallas, såsom torkning, malning, bakning och bryggning. Skjuts för alla nödiga ärenden och behov, för övrigt bete även för den boskap de sjelf kan föda, skjuts för avkastningen för avkastningen från fäbodarna av deras boskap, samt vid påkommande sjukdom och ålderdom öm och anständig skötsel. Då en av föderådstagarne med döden avgår, skall en koföda, en kornmäling samt en tunna korn försvinna. Vår fader, enklingen Erik Olofsson skall av hemmansägaren åtnjuta föda och kläder samt en försvarlig skötsel i sin återstående livstid.

Sålunda avhandlat och överenskommet bestyrkes med våra namns undersättande i vittnens närvaro, som skedde i Möckelåsen den 22 april 1862.

Per (bom) Hansson, Kristina (bom) Ersdotter, Hemmansavträdare och födorådstagare

Anders Göransson, Karin Persdotter, hemmantillträdare och födorådsgivare.

På en gång närvarande vittnen Olof Göransson i Välje, Hans Svensson i Velje

 

Tillbaka