Födorådsavtal.

  

Göres härmed veterligt det jag Erik Kraft samt med min kära hustru Anna Andersdotters samtycke, till Hemmansägaren Anders Göransson upplåter det Torp som jag en tid emot dagsverke innehaft: vilket torp utgör en tjugondedel 1/20 av skattehemmanet No 1 Myckelåsen om 1 7/8 Tunnlands Skatte att till odel åt drängen Sven Ersson för 500 Rdr Rmt vilken summa i Torpet emot inteckning får innestå samt 3 Riksdalers grundränta varje år, försäljas emot ett till mig samt min hustru Anna Andersdotters återstående livstid av köparen betingat födoråd nemligen;

Fritt husrum samt ved för behovet, 2 Tunnor korn i sju års tid beräknas från den 1 Maj 1865, men sedan sju år är förlupit, tillfaller allt framgent ½ Tunna till, allt i fast mål, föda och skötsel för en ko samt 2ne småfäkreatur med ett avälder, 4 mälingar jord i Norra hägn vid östra hagen samt 10 lass gödning årligen och i Torparens moderåker sätta 1/8 Tunna Potatis samt Torkning, Malning och Bakning, ävensom nödvändig skötsel.

Med ovan uppräknade födorådsundantag förklara vi oss å ömse sidor nöjda.

                             Myckelåsen den 25 November 1864

 

                                     Erik Kraft födorådstagarer

                                    Sven Ersson födorådsgivare

Bevittnas               P Sidner  Nils Kjellman i Myckelåsen.

 

Som säkerhet för ovan uppräkande födorådsförmåner, äger Kraft att utan mitt vidare hörande vid Härads Rättern uti berörde torp som är 1/20 del av skattehemmanet No 1 Myckelåsen om 1 7/8 Tunnland skatte söka inteckning  

                                 Myckelåsen den 25te November 1864

                                       Sven Ersson i Myckelåsen

Bevittna  P. Sidner

Nils Kjellman i Myckelåsen.

 

Tillbaka