Köpeavhandling.

 

Göres härmed vetterligt det jag undertecknad, Sven Ersson, upplåter och försäljer till Vaktmästare Olof Falk och hans hustru Anna Olofsdotter, mitt ägande Odels Torp lydande under skattehemmanet No 1 Myckelåsen om 1 7/8 dels Tunnelands Skatte, utgörande 1/20 del av berörde skatte, för en överenskommen köpesumma stor 600 Rdr Rmt med 3 Rdr i årlig grundränta, vilken köpesumma är förut i Torpet intecknad, och köparen får själv betinga med inteckningsinnehavaren att den får innestå – jämte förut betingade födorådsförmåner för Gratialisten Erik Kraft nämligen:

Till husrum samt ved för behovet, 2 ½ Tunna korn i Fast mål, föda och skötsel för en ko, samt 2ne småfäkreatur med en avälder, 4ra mälingar jord i norra hägn vid östra hagen samt 10 lass gödning årligen, och i Torparens moderåker sätta 1/8 Tunna potatis, samt torkning, malning och bakning, ävensom nödvändig skötsel.

Torpet får tillträdas den 1sta näststundande Maj, från vilken dag köparen ansvarar för alla utgående onera.

Med förestående avhandling förklare vi oss å ömse sidor nöjde, som skedde i Wälje den 10de oktober 1871

.

Sven Ersson säljare

Olof Falk köpare

Bevittnas av Olof Olofsson och Olof Göransson i Wälje. 

 

Tillbaka