Jag Erik Hoppman upplåter och försäljer härmedelst med min kära hustru Sara Svensdotters samtycke till Feltjägaren A. Norman det mig och min hustru tillhöriga, uti Ovikens Socken och Härad och Jämtlands Län belägne Odels Torp under Skattehemmanet No 1 i Önsta by, emot en betingad och öfverenskommen köpeskilling stor Tretusen (3000) kronor hvilken summa af oss till fullo är bekommen på följande sett, att Köparen skall ansvara för den i Torpet varande inteckning till Westernorrlands Hypotek; Ett tusende kronor. Återstående två tusende kronor er genom serskilt skulde Bref betalt, som qvitteras.

Dessutom förbehålles följande årliga födoråd för mig och Hustrun och vår moder i vår återstående lifstid.

25 fot två kannor korn, en fot fem kannor råg, en fot ärter, väl rensadt sådant det å Torpets åker vexer, utsetta fyra fot potatis i dertill gödslad och beredd åker,

årligen föda och sjötsel så vinter som sommar för tvenne Kor, tvenne småfekreatur med dess sednares afälder;

till jord undantages 50 qvadrat stenger obruten jord vester i tekten, Fyra qva. stenger i kålsengen å dess norra sida, Två Sentner Långhö, en Sentner Halm, sex skålpund berett lin, efvensom erforderlig gödsel på den undantagne jorden.

Tolf famnar hemförd torr och skidhuggen ved, till husrum undantages Mangårdsbyggningen, utom vinden öfver stugan, stålpherberget och smedjan samt rum i alla nödige uthus,

sjuts till och från kyrkan och i alla nödiga ärenden, jelp för torkning, malning och bakning, samt vid inträffande sjukdom och ålderdom, att af Torparen erhålla en öm och anstendig sjötsel, hvadan vi avhände oss och våre arfvingar berörde Torp i Önsta med allt hvad dertill hörer, af ålder lytt och lagligen tillvinnas kan, och tillegna detsamma bemälde A. Norman och hans arfvingar att med såg och qvarnstelle som följer Torpet, får tillträdas den första nestkommande Maji, från vilken tid köparen ansvarar för Torpets onera.

Till yttermera viss hafva vi uti nedanstående vittnens närvaro detta köp egenhändigt underteckat, som skedde i Önsta den 14de november 1874.

 

Erik Hoppman Seljare och födorådstagare

A. Nordman Köpare

På en gång närvarande Wittnen

P. Bergström

Erik E. Jonsson i Önsta

 

 

Tillbaka