Göres härmed vetterligt, det undertecknad Tingsvaktmästare Olof Falk samt min hustru Anna Olofsdotters samtycke upplåter och försäljer vårt ägande odelstorp lydande  under skattehemmanet No 1 Myckelåsen om 1 7/8  tunnlands skatte utgörande en tjugondel av hemmanet, för en köpesumma stor Ettusen / 1000 / kronor med 3 kr i grundränta för varje år, vilket 600 kronor är i torpet intecknad och återstoden är genom särskild förbindelse betald.

Jämte förut betingade födorådsförmåner för Gratialisten Erik Kraft, nämligen fritt husrum samt ved för behovet, 2 ½ tunna korn i fast mål, föda och skötsel för en ko alla tider på året samt 2ne små fäkreatur med ett avälder. 4ra mälingar jord i norra hägn vid östra hagen samt 10 lass gödning varje år och i torparens moderåker utsättes 1/8 dels tunna potatis samt torkning, malning och bakning, även nödig skötsel. 

Torpet får tillträdas den 1a Maj detta år från vilken tid köparen ansvarar för alla torpets onera.

Med förestående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjde som skedde i Myckelåsen den 23dje April 1875.

 

                                         Olof Falk   Anna Olofsdotter   säljare

                                  Johan Persson    Brita Jönsdotter  Myckelåsen. 

Bevittnas

Olof Olofsson    Lars Andersson, Myckelåsen.

 

Tillbaka