Köpeavhandling.Göres härmed vetterligt att vi undertecknade upplåter och försäljer vårt ägande skattehemman No 1 Marby socken Myckelåsen utgörande 5/8 tunnland med hus jord och skog sådant det nu befinnes till vår son Olof Larsson emot en oss emellan överenskommen köpesumma stor Ettusen Sexhundra (1600) kronor vilken summa är genom särskild förbindelse likviderat .Först att vår äldsta son Mårten Larssin skall följa Hemmanet och åtnjuta föda, kläder och skötsel av hemmansägaren sin återstående livstid jämte  följande födorådsförmåner nämligen:

1o

Två kor, två får med dess senares avälder skall fodras och skötas alla tider på året.

2o

4 tunnor korn, ¼ tunna råg, ¼ tunna ärter i fullt mål väl rensat sådant det i hemmanet växer, halva kryddgården, pärlandet på östra sidan fähuset, en mäling jord mellan kryddgården och Pärlandet samt tio lass gödning.

3o

Tio famnar hemkörd huggen ved 5 kvarter längd.

4o

Husrum södra stugan med dess övervåning. Rum i Härbärgen. Häst i nödiga ärenden. Torkning, malning och bakning när det så påfordras. En öm och anständig skötsel på vår ålderdom och efter enderas vårt frånfälle skall ½ tunna korn / 1 ko förfalla.

Med förestående avhandling förklara vi oss å ömse sidor nöjde som skedde i tvenne vittnens närvaro. Hemmanet tillträdes den 1sta Maj detta år 

                                    Marby och Myckelåsen den 7 april 1881

                          Lars Mårtensson   Anna Eriksdotter    säljare

                                          Olof Larsson    köpare

Vittnar 

 Lars Nordvall     Olof Olofsson     bägge i Myckelåsen. 

 

Tillbaka