Undertecknade säljare af Skattehemmanet N:o 1 om 31/31:del tunnland skatte beläget i Marby socken och Välje by, förbehåller sig följande födorådsförmåner:

1)

Undantages till boningsrum för lifstiden Lillstugubyggningen samt nyttjanderätt i stolphärberget och källaren.

2)

Hemmansägaren åligger att varje år den 15 oktober till oss aflämna tre hektoliter korn, 50 kg råg, samt den 15 februari ytterligare fyra hektoliter korn och 50 liter ärter. Allt väl rensat sådant det å hemmanet växer, samt på tjänlig och gödslad åker nedsätta en hektoliter potatis som af hemmansägaren nedplöjes och upptages om födorådstagarna ej själva mäkta.

3)

Varje morgon från den 10 september till den 24 juni skall till oss avlämnas tre liter oskummad nysilad mjölk, samt från och med den 24 juni till och med den 10 september avlämnas en liter mjölk af ovannämnda beskaffenhet, samt ytterligare fem kilo smör, åtta kg ost och 10 kg messmör.

4)

Till behof sönderhuggen torr ved hemma vid gården.

5)

Ett lintyg, ett par skor vardera, 4 kg ull, 10 kg fläsk, 85 kg timotejfrö, samt sänghalm till behov, allt årligen.

6)

Torkning, malning, bakning och tvätt skola på hemmansägarens bekostnad utföras, samt fri skjuts för alla nödiga ärenden.

7)

För inträffande af sjukdom och ålderdom förbehålles en öm och vårdande skjötsel.

8)

Vid enderas död minskas födorådet med tre hektoliter korn, 50 liter potatis, en liter mjölk från den 10 september till den 24 juni, två kg smör, tre kg ost, ett lintyg, ett par skor, ett kg ull samt två kg fläsk, allt årligen.

Ovanstående födorådsförmåner tager sin början den 1 maj 1897.

Med förestående kontrakt förklara vi oss å ömse sidor nöjda och lemnas födorådstagarne rätt att utan mitt vidare hörande söka och erhålla inteckning uti mitt förenämnda hemman, erkännes

Marby och Välje den 2 april 1897

 

N.M. Tannlund
Margareta (bom) Hansdotter
Födorådstagare

A.L.Öhrling
Anna B. Öhrling

Födorådsgivare

 

På en gång närvarande vittnen

Carl Nilsson
J. P:n Bredman
Välje

 

Tillbaka