Köpebrev

  

Härmed upplåter och försäljer jag Olof Mårtensson i Myckelåsen med min hustrus samtycke till vår son Mårten Olofsson vårt ägande torp lydande under skattehemmanet No 2 om 1 1/6 tunnland i Myckelåsen för en överenskommen köpesumma av Femhundra 500 kronor jämte årlig födoråd av en och en halv tunna korn av årets gröda jämte föda och skötsel för en ko vinter och sommar samt nödigt hustrum under vår återstående livstid. Torpet får tillträdas den 1 nästkommande December med skyldighet att svara för dess onera. Köpesumman är genom särskilda förbindelser erlagd och kvitterad. 

Alltså avhänder jag mig berörde Torplägenhet och tillägna detsamma vår son Mårten Olofsson. Sålunda överenskommit bestyrkes med våra namns undersättande i vittnens närvaro Marby och Myckelåsen den 10 November 1906.

          

                                        Olof   Mårtensson Säljare  

                                            Mårten Olofsson Köpare

Vittnar 

O. Olsson i Storåsen 
E.P. Bergström Myckelåsen.

Tillbaka