Födorådskontrakt

 

Jag Erik Andersson i Myckelåsen som denna dag försålt mitt ägande skattehemman No 1 om 49/384 mantal i Myckelåsen Marby socken, till min son Anders Eriksson gör härmed undantag för vår livstid för mig och min hustru av följande födorådsförmåner.

1o. Hela mangårdsbyggningen samt rum i källaren och vedbod förbehålles.

2o. 4 famnar Björkved och 4 famnar barved 3 alnar hög, 3 alnar bred och 6 kvarter lång fullt torr och frisk hemma vid gården årligen.

3o. 3 liter oskummad mjölk varje morgon samt 250 kg Kornsikt och 50 kg Rågsikt och 4 hektoliter potatis årligen.

4o. 8 kg Fläsk varje år.

5o. 1/4 i köksträdgården som nu finnes samt fri skjuts i alla nödiga ärende. Vid enderas frånfälle bortfaller en liter mjölk per dag samt 100 kg Kornsikt per år.

För ovannämnde kontrakts bestånd äger säljaren rätt att söka och erhålla Inteckning i ovannämnde Hemman. Sålunda överenskommit som erkännes.

                               Myckelåsen den 3 Maj 1911

      

                                    Erik Andersson Säljare

                                   Anders Eriksson Köpare

 

Egenhändiga namnunderskrifter intygas av två på en gång närvarande vittnen

A.L. Öhrling  Böle Hall-Marby N.M. Mattsson Myckelåsen

Tillbaka