Födorådskontrakt

I sammanhang med denna dag upprättad köpeavhandling hava vi överenskommit om följande födorådsförmåner nämligen

1.

Undertecknad Johan Hallqvist skall så länge Per Henriksson och hans hustru i Myckelåsen leva till dem årligen utgiva 5 hektoliter korn väl rensat och sådant det å hemmanet växer, då vid enderas död detsamma minskas till 3 hektoliter.

2.

2 liter oskummad mjölk dagligen till bägges död.

3.

Till husrum förbehålles dem i bådas livstid rummet i västra änden i stugubyggnaden som skall iordningställas beboeligt av mig J. Hallqvist ävensom nödigt utrymme i uthus erhålles.

4.

Sönderhuggen ved efter behov.

5.Vård och skötsel då de själva bliva oförmögna till deras död samt efter döden en anständig begravning.

Dessas förmåner skola de tillträda och åtnjuta delvis eller helt i mån som de önska eller begära, och de till dess åtnjuta daglig föda tillsammans med Köparen, och äger födorådstagarna rätt att utan mitt vidare hörande söka och erhålla inteckning å ovanstående födorådsfömåner uti mitt denna dag köpta Odelstorp under No l i Myckelåsen Marby socken Hallens tingslag. Och förbinder sig undertecknad J. Hallqvist att därför tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar och äro av denna handling tvenne exemplar lika lydande upprättade erkännes

                                Myckelåsen Marby den13 Februari 1911

 

                              E.P. Palm Välje Säljare Laga förmyndare

                                     Johan Hallqvist Köpare

Herrar E,P. Palms och Johan Hallqvists egenhändiga namnteckningar kvitteras på en gång närvarande vittnen

Johannes Persson Elof Bromée.

 

Tillbaka