Protokoll hållet i Först Torpet, å Tivarsgården på Norderön torsdagen den 19 januari 1868.

 


Sedan underrättelse erhållits att änkan Anna Magnusdotter från Tivarsgården samt Födorådsmannen Hans Hansson på Verkön, även tillhörande Norderö socken, samtidigt skall hava hastigt avlidit, efter sedan de tillsammans intagit åtskilliga matvaror, inställde sig genast undertecknad på stället der dessa personer upphållit sig för att om förloppet om dödshändelserna hålla undersökning och avgavs dervid å det s. k. Först Torpet hemmavarande sonen till avlidna Anna Mansdotter, Nils Olofsson, följande berättelse:

Att han, som tjenar hos bonden Nils Jonsson i Westanede, icke var hemma onsdagen den 15de dennes, då hans moder Anna Magnusdotter och Hans Hansson blivit sjuka efter intagen middagsmåltid, men att han då han händelsevis kom till hemmet dagen därefter eller den 16de e.m. funnit sin moder ligga hårdt sjuk, att han då han frågat och tilltalat modren han intet ljud till svar hade erhållit, utan hade hon, Anna Magnusdotter, utan synliga tecken till plågor, men med tung andedrägt, liknande hård snarkning, avlidit kl. ½ 11 på natten mot den 17de dennes, samt att han hade hört Bondehustrun Carolina Jonsdotter från Myckelåsen Marby socken berätta, att då hon onsdagen den 15de dennes i förbigående ingått till Anna Magnusdotter, hade Jonsdotter sett såväl Magnusdotter som Hans Hansson äta stekt kött och potatis samt hört Magnusdotter beklaga sig över illamående efter måltiden. Anna Magnusdotter skall hava, så lärer Carolina Jondotter berättat, derefter gått ut på gården, och då åter inkommit i stugan, skall hon hava berättat att hon haft uppkastningar.

Om Hans Hansson från Verkön kunde den nu berättande Nils Olofsson, efter vad han hört, endast berätta, att han onsdagen den 15de dennes hade hemgått till Verkön, efter fullgjort skrädderiarbete åt Nils Olofsson och Anna Magnusdotter; att Hansson vid sin hemkomst hade beklagat sig över havda uppkastningar på vägen samt slutligen avlidit, ungefär på samma tid som Anna Magnusdotter. Liket af Anna Magnusdotter har å en loge i Först Torpet förvarats och har detsamma befunnits vara blått i sidorna om bröstet. Något vidare hade ej Nils Olofsson om förloppet vid nämde timade dödsfall att berätta.

Anders Norrman, likaledes son till avlidna Anna Magnusdotter berättade derefter: attt som han Onsdagen den 15de dennes kl. 9 f.m. hade rest till Östersund för att bevista marknaden  derstädes och ej hemkommit förrän på natten kl 12 mot den 17de, hade han sig ingenting bekant om förloppet vid ifrågavarande dödshändelse. Och hade han inget vidare att tillägga.

Den tredje sonen till Anna Magnusdotter, Magnus Olofsson, hördes slutligen; och hade han, som rest till Östersund på samma gång som sin broder Anders Norrman, men hemkommit tidigare än brodern, ungefär kl 3 på dagen den 16de dennes, ingenting annat att säga, än vad som, under den tid han var hemma och han hade kännedom om, överensstämde med Nils Olofssons berättelse.

Någon annan person än Maria Ersdotter  från Norderön och Hof hade ej under denna tid tillstädes varit hos Anna Magnusdotter, vadan ingen annan än Maria Ersdotter kunde lämna några vidare upplysningar om förloppet på Först Torpet vid för berörde händelse. Något vidare på detta ställe förekom ej till anteckning.

Som ovan   

E. Ångman


Sålunda uppgivet intygar Per Persson i Tivarsgården. Nils Olofsson från Tivarsgården.

 

 

Tillbaka