Protokoll hållet i Tivarsgården den 20 januari 1868.

 

 


Hölls förhör med tillkallade bondedottern Maria Ersdotter från Norderön och Hof, vilken vid dödstillfället med enkan Anna Ersdotter var närvarade och  Berättade Ersdotter:

Att hon Torsdagen den 16de dennes kl 8 f.m., genom helsning från Anders Ersson i Verkön, vilken hade anmodats av hustru Brita Ersdotter på Verkön, som återigen av den då sjuke Hans Hansson, ombetts taga reda på Anna Magnusdotters på Först Torpet helsotillstånd, hade infunnit sig hos Magnusdotter, vilken då befunnits liggande, mycket sjuk. Magnusdotter hade förtärt litet kaffe, men derefter haft uppkastningar samt på tillfrågan var plågorna var mest rådande, svarat, att sidorna och magen voro mest angripne, men att hon för övrigt ej så noga kunde beskriva sjukdomens beskaffenhet.

Derefter hade hon, under det hon på några frågor huru hon mådde givit enstaka svar af ja och nej, mer och mer försjunkit i livlöshet liknande dvala och slutligen stelnad och mållös avlidit kl. ½ 11 på natten mot den 17de dennes.

Maria Ersdotter säger sig ej haft någon aning om att den under dagen intagna födan kunnt vara farlig, ej heller att hon gjort någon förfrågan om vad Magnusdotter förtärt; var förutom Magnusdotter ej därom sagt ett ord eller gjort någon slags antydning.

Några tändstickor hade omöjligen kunnat, annat än genom uppsåt, komma i maten, ty de voro i ett förvar, som hängde på väggen, förvarade; och något sjelvmord ut af henne här i fråga kunde Ersdotter omöjligen befara. Ersdotter hade strax efter Magnusdotteers död gått till sina föräldrars hem där hon alltid vistats och hade hon ingenting vidare att upplysa om.

    Som ovan

     E.Ångman


Sålunda berättat betyga Nils Olofsson   Olaus Andersson.

 


 

Tillbaka