Protokoll hållet i Först Torpet, å Tivarsgården på Norderön torsdagen den 24 januari 1868.Inställde sig undertecknad derstädes för att hålla ytterligen undersökning huruvida Anna Magnusdotter i livstiden innehaft arsenik eller annat gift, som kunnat vålla hennes och Hans Hanssons död; men kunde icke dervid, under det Magnusdotters gömmor genomsöktes, ringaste tecken till gift upptäckas; utan förklarade hemmavarande Magnusdotters söner, Anders Norrman och Magnus Olofsson, att något slags gift, varken för råttors fördrivande  eller annan orsak, aldrig av Magnusdotter innehafts; att omöjligt vore, det den av Magnusdotter intagna födan kunde vara förgiftad, dels derföre, att utav kvarlevan på en tallrik av den tillagade maten, som hade givits en hund, inga symptom till sjukdom hos djuret derefter hade förmärkts, och dels samt huvudakligen derföre, att Magnusdotter icke haft annan än helsosam och fullt god föda att leva på; att köttet, hvarav Magnusdotter syns hava skurit, är utav ett får, som, friskt och färdigt slaktades under hösten.
Att någon kopparkittel, varigenom ärg kunde inmänga sig i födan, ej av Magnusdotter hade använts i köket, men väl i fähuset, därifrån en större kittel, sällan rubbad, aldrig hade intagits och begagnats att koka mat uti;

Samt slutligen att önskligt vore, det undersökning å de dödes lik hålles, så att folket sluppe stanna i gissningar, vilka hus dem numera ej vore till finnandes, emedan de vore säkra derpå, att Magnusdotter såväl som Hans Hansson hade fått en naturlig död och att, då ens tid är ute, intet återstår att taga.


Som ovan
 In fidem


E.Ångman.


 

Tillbaka