Hallens häradsrätt den 27 juli 1868.

 

Rättegång och dom.

 

Rannsakning rörande Hans Hansson och Anna Magnusdotters dödsfall.

Uti till ordinarie domhavande avlåten skrivelse av den 7 sistl. April har Landshövdinge embetet i länet, med bifogande av dels åtskillige av t.f. Länsmannen i Tingslaget förde protokoller vid av honom verkställde undersökningar, rörande födorådsmannen Hans Hanssons från Verkön och änkan Anna Magnusdotters från Norderön dödsfall, som antages hava härrört från arsenikförgiftning, dels 2ne på grund af dessa undersökningar avlåtna rapporter, dels ock av vederbörande läkare förrättat rättsmedicinsk liköppning och besiktning av liken efter bemälde personer tillika med chemisk undersökning, ävensom räkningar å kostnaderna för dessa förrättningar, anmodat dom-havanden att, rörande omständigheterna vid  Hans Hanssons och Anna Magnusdotters död, vid domstolen företaga rannsakning, samt i sammanhang dermed jemväl meddela yttrande, huru förenämnda kostnader skulle gäldas.

Med föranledande däraf hade denna dag blivit utsatt för den äskade rannsakningens företagande, varom t.f. kronolänsman Ångman jemväl blifvit underrättad, med tillsägelse att inkalla alla de personer, av vilkas hörande han ville sig begagna, och då nu detta ärende uti närvaro av t.f. Krono Länsman E. Ångmans företogs, anmälde länsmannen Ångman att ha för hörande i målet låtit inkalla följande personer, nemligen: Nils Olofsson i Westanede, Hustru Karolina Jönsdotter från Myckelåsen, Hästjägaren Anders Norrman, för fjerde  resan stöld häktade arbetskarlen Magnus Olofsson från Norderön, Maria Ersdotter från Norderön och Hof, nämndeman Mårten Nilsson  i Verkön, hans hustru Brita Ersdotter jemte dottren Brita, avlidne Hans Hanssons hustru Greta Persdotter, gratialisten E. Norrman i Hof, Olof Olofsson i Prestgården, Anders Ersson i Verkön, Födorådsmannen Anders Olofsson i  Hof och fältjägaren Per Nord i Höla, vilka alla utom Carolina Jonsdotter på kallelse företrädde, Magnus Olofsson åtföljd av fång gevaldigern Erik Eriksson från Östersund, som instämt honom inför rätten.

Till en början åberopades ovan åberopade till Domhafvanden avlåtne skrivelse jemte dervid fogade handlingar, hvilka sednare här intogos och voro av följande lydelse.

 

Efter att protokoll från vittnesförhör, rättsmedicinsk undersökning och övriga handlingar föredragits företogs förhör med ett antal personer vilka var för sig hördes och berättade:


1mo Nils Olofsson att då han, vilken var son till avl. Anna Magnusdotter, men för innevarande år vore i tjänst i Westanede av Norderö socken den 16de sistlidne Januari, på aftonen hemkommit till sin moder, hade han funnit henne vara särdeles sjuk utan att hon uppgav anledningen till sin sjukdom men upplyste om något gift funnits i huset, varom han saknade all kännedom, och åberopade han i övrigt vad han vid förhör inför allm. Åkl, den 19de sistlidne Januari berättat.


2do Hustru Carolina Jonsdotter
angav en skriftlig berättelse.

3tio Anders Norrman, som icke varit hemma då hans moder insjuknade utan först hemkommit efter hennes död, icke kände något till upplysning i saken.

4to Magnus Olofsson, som även vore en son till avlidna Anna Magnusdotter, att han, som icke varit hemma den dag, då hans moder insjuknade, först påföljande dag kl 3 e.m. hemkommit, då funnit sin moder mycket sjuk samt oförmögen att tala, vadan han icke kunde lämna någon upplysning om dödsorsaken, ej heller hade honom veterligen något gift funnits i huset, än mindre hade han själv innehaft något sådant.

5te Maria Ersdotter att hon som på uppmaning av Anders Ersson på Werkön samma dag som Anna Magnusdotter avlidit, eller kl. 8 på morgonen besökt henne, för att egna henne erforderlig vård, då funnit Anna Magnusdotter lidande av sjukdom, därvid hon  klagade över plågor i magen och sidan varjämte hon hade åtskilliga kräkningar, och hade Maria Ersdotter i anledning härav likväl utan att misstänka någon förgiftning,  bjudit henne mjölk att dricka, vilket hon likväl inte velat, utan begärt i stället vatten, som hon även erhållit, att sedan kräkningarna fortfarit till omkring kl. 10 f.m., hade de upphört varefter hon ända till sin död som inträffade kl 11 på aftonen och äntligen att sönerna Magnus Olofsson och Nils Olofsson hemkommit från staden och erfarit sin moders lidande och död, hade detta syntes gripa dem särdeles mycket.

6to Mårten Nilsson att han som först hemkommit kl 11 på aftonen samma dag som Hans Hansson avlidit, då, redan funnit denne sakna talförmåga, ehuru han ännu vari vid liv, men ägde icke av egen erfarenhet någon kunskap  om dödsorsaken.

7mo Brita Eriksdotter, som berättade om förhållandena vid Hans Hanssons sjukdom och och därpå inträffade död lika med vad han inför Länsman Ångman uppgivit, tillade att Hans Hansson hemkommit kl 4 e.m. och avlidit kl 3 påföljande natt, samt att, ehuru han nästan under hela tiden varit plågad av kräkningar, hade någon misstanke om förgiftning icke kunnat uppstås, varföre icke någon mjölk bjudits honom att dricka.

8do Brita Mårtensdotter avgav lika berättelse som sin moder Brita Ersdotter.

9no Brita Persdotter, som åberopade vad hon inför Länsmannen Ångman andragit kunde icke uppgiva någon orsak till sin mans sjukdom och  död.

10mo Olaus Andersson, att då han den 19de sistlidne Januari, åtföljd av sin hund färdades från Norderön till Werkön, varvid han gått förbi Anna Magnusdotters stuga, hade han i närheeten därav sett hundkreaturet förtära något utkastat ämne, därav hunden påföljande dag under svåra plågor dött.

11mo E. Norman berättade rörande den person som å Norderön under förlidet år utbjudit arsenik till salu, detsamma, som förekommer uti Länsman Ångmans protokoll för den 6te sistlidne Mars.

12mo Olof Olofsson vidhöll även riktigheten av sin i samma protokoll intagne berättelse.

13mo Anders Ersson, att sedan avlidne Hans Hansson i livstiden samma dag som Enkan Anna Magnusdotter insjuknat under vandringen till sin bostad å Werkön besökt honom med hälsningen från Anna Magnusdotter att  han skulle infinna sig hos henne som då insjuknat, hade han då genast begivit sig till hennes bostad och då funnit henne vara mycket sjuk varjämte hon hade bett honom tillsäga Gratialisten Norman att ombesörja att någon av hans kvinnfolk ginge till henne.

14mo Anders Olofsson, att sedan han aftonen den 15de sistlidne Januari besökt numera avlidna Anna Magnusdotter, som då klagat över illamående, hade han påföljande dag på morgonen, för att efterhöra hennes tillstånd, åter besökt henne, därvid hon, klagande över sjukdom, uppgav att hon hade stora plågor i magen och bröstet, men rörande sjukdomens beskaffenhet i övrigt kunde hon inte lämna någon upplysning; och

15mo Nord att under det Magnus för omkring 8 år sedan tjänade hos bonden Olof Jönsson i Höge, hade han en dag under samtal med vittnet och åtskillige andra i rummet varande personer, rörande svårigheten att åtkomma gift, från västfickan upptagit en bit som varit vit till färgen liknande socker men uppgett att det vore arsenik.
Magnus Olofsson som i anledning hördes, nekade att ha förevisat Nord eller någon annan gift, än mindre innehaft sådant vadan denna berättelse saknade all grund.

Åklagaren överlämnade nu målet i befintligt skick till domstolens prövning; och avkunnades där uppå sedan överläggning föregått följande

Utslag

Av den nu hållne rannsakningen i förening med det av Provinsialläkaren, Medicine Doktorn  E. M. Grenholm efter förrättad rättsmedicinsk liköppning och besiktning avgivne utlåtande anser Härads Rätten uppenbart vara, att såväl Anna Magnusdotter som Hans Hansson avlidit till följd av arsenikförgiftning, men som anledning icke förekommit, som giver stöd till det antagandet att dessa personers död förorsakats av egen handaverkan samt någon upplysning icke heller rörande gärningsmannen kommer kostnaden, såväl för den förrättade liköppningen, som den chemiska under-sökningen att gäldas av allmänna medel, till det belopp, som, efter granskning av de avgivna räkningarna, varder bestämt.

Som något vidare mål eller ärende ej återstod att handlägga, eller anmäldes, avslöts Tinget.

År och dag som ovan på Härads Rätttens vägnar.


J.J. Rosen.


 


Tillbaka