Min morfars fars dilemma.

 

Min morfars far  Anders Nilsson, son till fältjägaren Nils Nykter, blev själv 1863 fältjägare  ute på Norderön  för rote 40 i Gällsta. Soldatnamnet Nordman hörde till Hovs rote. Den roten fick en ny soldat med namnet Rapp och denne Rapp var nöjd med sitt gamla namn och så blev namnet Nordman ledigt.

Anders Nordman var 19 år gammal när han blev soldat, han var och förblev ungkarl fram till 1879 när han gifte sig med Kerstin Johansdotter. Men dessförinnan blev han far till två gossebarn, den förste fick namnet Johannes, den andre döptes till Johannes. När han gifte sig 1879 så är det med modern till denne andre gosse Johannes. 

 Den 5 januari 1871 lämnar bondedottren Christina Jönsdotter i Näs och Bjärme  in en stämningsansökan.

 Stämningsansökan.

Härmed får jag ödmjukast anhålla om kallelse och stämning till nästinfallande lagtima Winterting med Hallens  tingslag å Fältjägaren Anders Norman från Norderön för  att genmäla mig uti påstående: att han Norman varder ålagd lämna mig uppfostringsbidrag för ett med mig sammanavlat gossebarn vid namn Johannis, samt att ersätta rättegångskostnaden.
Öppen talan uti allt vad med målet kan gemenskap äga förbehålles.

                       Hackås den 5 januari 1871
Christina Jönsdotter

Vidimeras A. Sandström

Detta tas upp till behandling vid Hallens Häradsrätt den 22 mars 1871. Kopparslagare Per Malmström i Oviken är ombud för  Christina Jönsdotter. Anders Nordman är inte tillstädes trots att han bevisligen tagit del av stämningen. Han får böta 2 riksdaler för uteblivande och får ett vite på 15 riksdaler om han inte infinner sig till nästa ting. 

Vid nästa ting den 22 september 1871 är båda parter närvarande.

Vid upprop av målet under No 7 i förra Tingets Dombok emellan Bondedottern Christina Jönsdotter i Näs och Bjärme, Kärande, och Fältjägaren Anders Norman på Norderön angående barnuppfostringshjälp, inställde sig Parterne personligen, Käranden biträdd av kopparslagaren Per Malmström i Oviken;

Och sedan Käranden anhållit att under rättegångsdagarna få ingiva prästbevis över tiden då hon framfött ifrågavarande barn, som hon emellertid nu uppgav vara fött den 16 januari 1868, vara av mankön och erhållit i dopet namnet ”Johannes”, bestridde Svaranden käromålet, enär han icke haft någon köttslig beblandelse med Käranden; i följd varav Käranden anhöll om uppskov för bevisning.

Domslut  Målet uppskjuts till nästa ting då Käranden har att förete prästbetyg för barnet  och bevisning i målet.

Den 11 april 1872 är saken åter uppe till rannsakning. Cristina Jönsdotter är närvarande men Anders Nordman uteblir, vitet på 15 riksdaler döms ut och om han uteblir vid nästa ting kommer målet av avgöras i befintligt skick.

Ett intyg lämnas.

Att bondedottern Kristina Jönsdotters i Näs och Bjerme, numera boende i Rätan, oäkta son Johannis är född den 15 januari 1869, betygas, enligt Näs fösamlings Dopbok av
Näs församling den 29 februari 1872.

M.Bergman
t.f. Pastor

Vittnesmål avlämnas, fältjägare Pehr Bergström i Getåsen.

Bergström,

att,då vittnet före målets handläggning å förra tinget åkt tillsammans med Svaranden hit till Tingsstället, vittnet förehållit Svaranden att, om denne visste sig vara skyldig till Kärandens påstående, han borde godvilligt gottgöra henne; men Svaranden, utan att varken neka eller jaka till beblandelsen med Käranden, hade endast yttrat, att han så mycket mindre ville samma påstående tillmötesgå, som Käranden haft så många lägersmän, att hon själv icke visste, vilken av dem som vore barnets fader.

Pehr Mattson i Bölåsen

Pehr Mattsson,

att, flere gånger under 1868 års vinter, ävensom på våren, troligen i April månad, då både vittnet och svaranden varit på arbete på skogen vid Länstersjön, uti gemensamt nattkvarter sett Parterne ligga tillsammans i en säng flere särskilda gånger, därvid vittnet av rörelserna under täcket kunnat sluta till, att Parterna haft köttslig beblandelse med varandra, ett förhållande, varav de ej heller gjorde någon hemlighet.

Pehr Malmström i Oviken

Som jag till instundande lagtima Ting med Hallens Tingslags Härads Rätt blivit lagligen kallad, att vittna uti ett anhängig gjort mål emellan Bondedottern Kristina Jönsdotter i Näs och Bjärme och Fältjägaren Anders Norman på Norderön, angående uppfostringsbidrag för ett sammanavlat gossebarn, och då jag genom en svår åkomma i min högra fot, icke personligen kan infinna mig inför Rätten; får jag avgiva följande vittnesattest:
Att jag under förlidet  Hösteting, och innan berörde mål inför Domstolen företogs till behandling, tillfrågade Anders Norman på gården å Tingstället, Trappnäs, om han icke kände sig skyldig att vara fader till barnet och i sådant avseende kunde uppgöra om årlig uppfostringshjälp, utan att ingå till Rätten och svara på saken, Norman, svarade mig: Att han icke kunde säga sig fri från, att vara fader till barnet, men ”att det var så satans harmligt att bliva stämd därför, och då Kristina gjorde så, skulle hon nog få ångra att hon stämde mig, ty jag skall nog uppehålla saken, det må både Malmström och hon få se"”, därpå tillkännagav jag för Norman att jag inför Rätten komme Att biträda Kristina i målet, varpå han då yttrade: ”Det får bli hur det vill, men det är förbannat klent av Malmström att göra det”.

Under den 30de oktober förlidet år å en Auktion i Oviken och Side, där jag förde auktionsprotokollet,  kom jag i samtal med bemälde Norman om ett och annat, samt slutligen ledde talet på hans sak, om uppfostringsbidraget och då tillsade honom, såsom en god vän, det han icke borde göra sig så misskänd med en så lumpen sak, att han, som var en aktningsvärd person och ägande goda tillgångar, kunde förlika sig med Christina saken utan att ytterligare uppträda inför Hallens Härads Rätt, varpå Norman helt klart svarade: ”Det gör jag icke, ty jag kan bevisa att Christina haft flere att gör med på samma tid, som jag, men att hon stämde mig, det blev jag rasande på;”

 

Betygas under Eds förpliktelse om så erfordras.

                            Oviken och Skattgården den 8de April 1872
P. Malmström  Kopparslagare.

Den 20 november 1872 är fallet upp till slutligt avgörande vid Hallens tingsrätt. Ingen av parterna inställer sig men Christina Jönsdotter har lämnat in två dokument.

Som målet emellan Fältjägaren A. Norman i Norderön och undertecknad, angående uppfostringshjälp, är numera förlikt, vilket mål är antecknat under No 3 i förlidet Vinter Tings förda Dombok, får jag ödmjukeligen anhålla att samma mål avskrives; samt såsom stöd därföre medtagas i avskrift å andra sidan till Norman av mig utgivna bevis.

              Näs och Bjärme den 20de September

                                         Christina Jönsdotter

P. Malmström enligt lämnat uppdrag.

 

Denna dag har Norman hos mig gottgjort barna uppfostran och rättegångskostnaden varvid jag åtager mig att inom nästkommande Hösteting vid Hallens Härads Rätt, återkalla den mellanstående rättegång, och varder detta Norman till bevis meddelat.

                     Erkännes Bodsjö och Kälen den 14de September 1872.
Christina  Jönsdotter  Näs och Bjärme.

Vittnar Olof Olofsson i Kälen,  Nils Olofsson från Värmland och Fryksände.

För ovanstående förlikningsbevis godkännes av dess fader Jöns Carlsson i Näs och Bjärme.

 

 

Rätten finner att parterna är förlikta och målet kan avskrivas. Slutet gott, allting gott.

 

Tillbaka