De bräckliga och fattiga.

 

Våra tiders fattigdom ser annorlunda ut än fattigdomen i det gamla bondesamhället. Den stora skillnaden är att människor som nu har det svårt och får kämpa för att klara sig ändå är ägare till en del egendom, det finns oftast marginaler innan man är utblottad. Gamla tiders fattiga hade inte dessa marginaler och levde på gränsen, det var fråga om överlevnad.

Om detta kan skattelängderna berätta. Alla vuxna människor var mantalsskrivna och hade att betala skatt. De som saknade medel kunde bli befriade från skatten eller få den nedsatt. Detta antecknades i vad som kallades avkortningslängder, med namn på den skattskyldige, ofta med summan av den skatt som skulle betalas och med en motivering för att avkortning eller skattebefrielse skulle beviljas.

Uppgifterna är hämtade ur skattelängder och domböcker för Hallens tingslag. Myntslagen är riksdaler, schilling och runstycken.

Hallens Härads Rätt den 7 oktober 1741.

  Förekom Bonden Olof Ersson i Gärdsta, Marieby socken, och uppviste Pigan Anna Matsdotter , med berättelse att hon väl är i hans hus, men avmäktig att göra något arbete eller nyttig tjänst, emedan hon skall hava en svår värk i bägge armarna, och oftast vara mycket sjuklig och vanför, och emedan Rätten hade sig nogsamt bekant, att denna Pigan Anna Matsdotter är ganska sjuklig, svagt och bräcklig, så att hon icke kan förtjäna födan, än mindre göra skäl för några kronoutgifter, så blev detta henne till bevis meddelat.

Hallens Härads Rätt den 7 oktober 1741.

Uppviste Skattebonden Jacob Andersson i Böle, Hallens socken, sin son Jon Jacobsson , som berättades vara sjutton år gammal, men är ganska liten, späd och klen, som ett barn av tio eller elva år, och näppeligen förtjänar födan, än mindre kan giva skäl för några kronoutgifter. Vilket fördenskull till bevis meddeltes, att han till vidare må bliva fri för skrivningen.

Hallen Härads Rätt den 26 September 1761.

emedan hustru Sara Andersdotter i Myckelåsen befinnes av svullnad till sin kropp vara så bräcklig, att hon intet förmår arbeta och förtjäna något till sig och sin gamla svärmoders uppehälle. Så länder detta henne till bevis därom, och att hennes man avskedade Dragon Hans Eng ström fått avsked för bräcklighet.


Intyg om fattigdom.

Att Inhysesmannen Olof Enarsson i Bynom, som för begången stöld i Sundsvall blivit dömd till livstids fästning, icke härstädes eger några tillgångar för gäldande av dem honom påförde 1850 års kronoutskylder och är således alldeles utfattig, det betygas av Hallen den 9de April 1850. e

Erik Göransson
Fjerdingsman.

Hallen Härads Rätt den 9 oktober 1763.

Anhöll Dragon Johan Söderberg att dess hustru Karin Grelsdotter, som i långan tid efter Nämndens intygan skall vara av en svår moders passion plågad så att hon ej förmår något arbete företaga, ifrån Kronoutskylders betalande må varde befriad, vartill Rätten, i stöd av anförde omständigheter, fant skäligt bifalla. Dock hemställes detta till Herr Höglärde Landshövdingen Örnskölds gunstiga omprövande.

Hallens Härads Rätt den 25 januari 1765.

  Intygades och bekantgjordes att Hustru Karin Grelsdotter i Möckelåsen skall vara mycket fattig och sjuklig, så att hon ej kan förtjäna födan, fast mindre något till Kronoutskylders erläggande, och att hennes man skall vara tjänstgörande Dragon och även besväras av svag hälsa.

Varom alltså Härads Rättens bevis meddelas.

Avkortningslängd fattigdom
Hallens tingslag 1799 .

 

Dragon Erik Stavrings Enka i Ytterhallen, 54 år gammal plågad av gikt så kallad torrvärk, dessutom medelslös och hos henne finnes

2 st getter -- 1 Rdr 40 Sch .
2 st får -- 40 Sch
1 st liten kopparkittel -- 16 Sch
1 st söndrigt stenfat -- 1 Sch
2 st söndriga porcellains tallrikar -- 1 Sch
2 st byttor 1 Sch
1 st söndrig stekpanna -- 1Sch 6 rst.

Summa som finnes -- 2 Rdr 12 Sch. 6 rst.
Summa som bör betalas -- 2 Rdr 7 rst.


 

Torparen Jon Olofsson i Höla, 52 år gammal, är i ganska fattigt tillstånd, har 4:ra små barn, och hos honom finnes följande

2 st getter -- 1 Rdr
1 st får -- 20 Sch
1 st handsåg -- 4 Sch
1 st stekpanna -- 1 Sch 16 rst
2 st gamla stenfat -- 2 Sch 6 rst.
1 st gammal kokgryta -- 8 Sch
1 st huggyxa -- 4 Sch
2 st lockbyttor-- 2 Sch


Summa som finnes -- 1 Rdr 42 Sch.
Summa som bör betalas -- 1 Rdr 26 Sch 7 rst.


 

Christoffer Norbergsson i Överhallen 43 år gammal, har 6 små barn, lever i ett ganska uselt tillstånd och hos honom finnes följande tillgångar

2 st. getkillingar -- 24 Sch
1 st. gammal så - - 3 Sch
1 st. huggyxa -- 6 Sch
3 st. byttor -- 3 Sch
1 st. karmstol -- 2 Sch
1 st. gam. söndrig stekpanna --1 Sch
1 st. liten kopparfatpanna -- 4 Sch
1 st. handsåg -- 2 Sch

Summa som finnes -- 1 Rdr 10 Sch.
Summa som bör betalas -- 2 Rdr 44 Sch.3 rst


Enkan Kerstin Jonsdotter i Ytterhallen 34 år gammal har varit och är sjuklig till hälsan, hennes man unge drängen Mårten Jonsson dog sistlidne Augusti månad och efter hans död är begåvad med arvinge som ännu lever.


Torparen Anders Olofsson Hållsten i Våge 60 år gammal, ganska sjuklig och bräcklig till hälsan och är för övrigt stadd i ett ganska fattigt tillstånd, hos honom finnes följande

2 st. getter -- 1 Rdr
2 st. lamm -- 24 Sch
1 st. gammal kokgryta-- 8 Sch
1 st. stenfat -- 4 Sch
1 st. så, 2 st. ämbar, 3 st. träkäppar, 6 st. trätallrikar, 1 st. sårpbytta, alltsammans räknat till -- 16 Sch

Summan som finnes --2 Rdr 4 Sch


 

Marby

Avskedade Capitain Marks von Wurtenberg i Gärdsta 79 år gammal har ej det ringaste, utan allenast nödige gångkläder, och dessutom lever av sin pension.


Norderön

 

Avskedade Dragon Olof Månberg i Önsta 59 år gammal har 2 små barn, han har fått avsked för bräcklighets skull och njuter underhåll, dessutom i ett fattigt tillstånd, hos honom finnes följande

2 st getter -- 1 Rdr
1 st får -- 20 Sch
1 st huggyxa -- 6 Scj
3 st byttor -- 3 Sch
1 st så -- 4 Sch
1 st stenfat -- 3 Sch
1 st kokpanna -- 4 Sch
4 st trätallrikar -- 3 Sch 1 rst.


Summa som finnes -- 1 Rdr 43 Sch.
Summa som bör betalas -- 1 Rdr 25 Sch 7 rst.

Att detta på sätt anfört är vid skedd undersökning befunnits, samt därföre till avkortning tillstyrkes

Hallen den 19 de Januari 1800

Anders Kilstrand

 

 

 

 Avkortningslängd fattigdom
Hallens tingslag 1802.

 

Dragon Stavrings Enka i Ytterhallen
58 år gammal, plågad av gikt eller torrvärk, fick en usel och avfrusen årsväxt,

hos henne fanns
2 st. getter -- 1 Rdr 16 Sch
2 st. får -- 1 Rdr 5 Sch 4 rst.
1 st. liten kopparkittel -- 16 Sch
1 st stenfat -- 4 Sch
3 st byttor -- 3 Sch
1 st stekpanna -- 4 Sch

Finnes -- 3 Rdr 4 Sch
Ska betalas -- 1 Rdr 12 Sch 2 rst.

(1801 fick Stavrins änka 6 kornskylar, provtröskningen gav 1 kanna per skyl.)Torparen Olof Eriksson i Överhallen

46 år gammal, utfattig, bortvandrade uti nästlidne December månad från Tingslaget, att med lovligt arbete förtjäna födan; Hustrun med 4 barn vistas hemma:

3 st. getter -- 2 Rdr 24 Sch
2 st får -- 1 Rdr 5 Sch 4 rst.
2 st. yxor och 1 st. skyffel -- 24 Sch
1 st. liten gryta, 2 st. stenfat -- 40 Sch

Finnes -- 4 Rdr 45 Sch 4 rst.
Ska betalas -- 33 Sch 1 rst.


Avskedade Dragon Rönqvist i Överhallen

44 år gammal, sjuklig och ej väl till sine sinnen förvarad, 1801 uti April hölts vakt om honom av Socknemännen genom gånglid.

Har 7 barn, det äldsta på 15 de året gammalt, ej eller med full sansning, det yngsta barnet på 2 dra året, hos honom finnes

1 ko-- 6 Rdr
3 st. getter -- 2 Rdr 24 Sch
3 st. får 1 Rdr -- 32 Sch
1 st. kopparkittel -- 32 Sch
1 st. gryta -- 32 Sch
3 st. yxor och 1 st. bila -- 40 Sch
Skoverktyg -- 24 Sch
2 st. stenfat och någre träkäril -- 40 Sch

Finnes -- 13 Rdr 32 Sch
Ska betalass -- 1.28.0


26 februari 1803

Anders Kilstrand


Avkortningslängd fattigdom
Hallens tingslag 1804.

Kommentar i marginalen för Hallens socken.

Härkos vidgående utmätningsanteckning No 6 giver anledning att desse personer äro uti mycken fattigdom och med största möda kunna värna livet, så att hos dem blott funnits usliga säng och gångkläder, varföre enligt samma anteckning medlen icke kunna utgå, utan de restskyldiga till avkortning blivit anmälde.

 

Hallen

Inhyses Rödmans enka i Heljesund

56 år gammal, plågad av gikt, har alldeles ingen egendom, utom nödvändige gångkläder, av ringa värde, äger intet hemvist, arbetar en del för födan och bettlar för resten.


Jonas Olsson i Höla

dog uti februari 1804 uti den då gångbara Febren; den lilla egendom, som då fants anammade kreditorerne, nu finnes icke annat än 4 minderårige och halvnakne barn, som födas dels genom fattigmedel av Socknen dels genom bettlande inom Socknen.


 

Avkortningslängd fattigdom
Hallens tingslag 1820.

 

Jon Jonsson Häll i Trappnäs

Har 3 ne underårige barn att försörja, äger ingen ringaste tillgång, alldeles utfattig.


 

Norderön

Inhyses Romanus Revinoff i Önsta äger ej den ringaste tillgång, har ett minderårigt barn att försörja, alldeles utfattig.


Marby

Olof Gudfastssons hustru i Kläppe. Mannen blind, har minderåriga barn att försörja, äger ej den ringaste tillgång utan befinnes alldeles utfatttig.

Avkortningslängd fattigdom 1821
Hallens Tingslag

Hallen socken

Jon Jonsson Häll i Trappnäs

Resterar med 2 Rdr 22 Sch 8 rst..

Håller på och bygger Torp avlägsne från Byn bor uti ett litet fähus, har 4 små barn ingen föda och inga kläder eller någon minsta tillgång utan allt i största armod och uselhet.


Marby socken

Erik Glans i Gärdsta

Resterar med 3 Rdr 1 Sch. 7 rst. n.b. får ej avkortas.

Har varit hälftenbrukare av Löjtnants Bostället Gärdsta detta år och är nu genom utmätning från honom tagen enda kon och fjolkalv samt 6 st småfäkreatur och annat mera så att icke det ringaste mera hos honom finnes.


Anders Nilsson i Backen

Resterar med 1 Rdr 6 Sch 8 rst.

Från honom är torpet taget och håller på att bygga på en bar backe, har inga tillgångar än knappt kok käril, en gammal fäll och underbredsla .


Dragon Mårten Öhn i Getåsen

Resterar med 1 Rdr 7 Sch 8 rst.

Utfattig har ingen annan tillgång än som andra fattige stackare.


Olof Mårtensson i Getåsen

Resterar med 3 Rdr.

Är husvill, har förut haft hemman, vilket alltsammans är från honom tagit både löst och fast och finnes nu icke mera.


Olof Wulf i Gärdsta

Resterar med 2 Rdr 28 Sch.

Ganska uselt, håller på att bygga sig torp och har ingenting att göra med.


Avskedade Ryttare Wikholm i Gärdsta d:o d:o


Olof Gudfastssons hustru i Kläppe

Restera med2 Rdr 17 Sch 8 rst.

Mannen är blind som flere år fortfarit, dessutom ganska uselt och fattigt har hon som andra knappt kok käril och matkoppar.


Olof Pärs Ståls enka i Kläppe

Resterar med 1 Rdr 46 Sch.

Fattig enka och små barn utskyldig för Torpet, har ingen tillgång än knappast kok käril och matkoppar samt 2 ne slarviga fällar.


Pär Pärsson i Kläppe

Reterar med 1 Rdr 32 Sch 8 rst.


Per Kristiansson i Kläppe

Resterar med 2 Rdr 44 Sch.

Husvill och har många barn, ingen tillgång än bara någre matkoppar och en liten kokpanna.


Norderön

Nils Persson i Önsta

Resterar med 2 Rdr 22 Sch 8 rst.

Håller på och bygger nytt torp, utfattig och har intet annat än en liten kokpanna och en slarvig fäll utan täcke.

 

Anders Kilstrand
Länsman

Denna avkortningslängd är den 17 april 1822 uppläst vid laga ting vid Hallens tingslag.

Tillbaka