Myckelåstelefon

1916 tyckte man i byarna Myckelåsen och Välje att det var dags att skaffa en telefonapparat.
Andelsföreningen Myckelåstelefon bildades. Kostnaden för hela investeringen beräknades till 1725 kr.
Om man sålde 40 andelar för 25 kronor styck skulle det ge 1000 kr, resterande 725 kunde lånas upp.
Det gick bra med andelsförsäljningen, Erik Agerberg teckande sig för 8 andelar, Sven Persson och Olov
i Välje för 4 vardera, Anders Eriksson och Carl Olofsson för 2, övriga intresssenter för 1 andel vardera.

 

 

Projektet

Det krävdes 72 telefonstolpar, 65 stolpar köptes av bönderna i byn för 3 kr st, några mindre stolpar betalades med 1:50 kr. Övriga stolpar, tråd och annat nödigt material betingade ett pris av 736 kr.
Otto Hansson satte upp stolparna, 12 stolpar á 5 kr, 65 stolpar á 3 kr vilket blev 255 kr. Ernst Löök spände upp tråden för 151 kr.

Telegrafverket ville ha 51 kr. Övriga omkostnader stannade vid 99 kr. När allt var färdigt att ta i bruk hade man förbrukat 1687 kr och hade ett
överskott i kassan på 38 kr.

Den första juni 1917 kunde man så ringa för första gången.

Under det första räkenskapsåret 1/6 1917 till 1/6 1918 betalar abonnenterna 427 kr i samtalsavgifter, överbliven telefontråd såldes för 54 kr och tillsammans med investeringsöverskottet blev intäkterna 519 kr. Av detta betalades till telegrafverket i samtalsavgifter 137 kr och kvartalsavgifter 57 kr. Omsättning av växlar och räntekostnader belöpte sig till 214 kr. Föreståndaren i Myckelåsen fick 25 kr som lön för ett halvt års arbete. En stolpe hade fallit omkull och det kostade 10 kr.

Under nästa år från 1/6 1918 till 18/7 1919 får man in 483 kr i samtalsavgifter,detta tillsammans med en kassabehållning av 76 kr från föregående år gav 559 kr i intäkter. Utgifterna finns bara redovisad fram till den 25 april men är redan då 587 kr. Det pekar på ett stort underskott för helåret. Några i byarna hade skaffat sig egna telefonapparater och var inte så villiga att vara med och dela andelsföreningens utgifter. Det gav också mindre intäkter i form av samtalsavgifter till den gemensamma telefonenen.

Det var dags för ett krismöte.

Tecknare       Andelar   Kronor

Erik Agerberg        8             200 K.G.Karlsson        1               25 Anders Eriksson     2              50
Olof Nilsson                      100
Nils Karlsson          1             25
Carl Olofsson          2             50
Paulus Karlsson      1              2
Per Stjärnström       1             25
Sven Lidén              1             25
Kristian Nordman    1            25
Karl Bellman            1            25
Johannes Olsson      1            25
Per Sundin               1            25
N.O. Nordman        1            25
Johannes Nordman  1             25
Erik Jönsson            1             25
Erik Lindström        1             25
Sven Persson          4            100
P.A.Svensson         1              25
M. Mattsson           1              25
A. L. Ljungdahl       1             25
Nils Staffansson     1               25
A. Sahlin                1              25
Per Ljungdahl         1              25
Forslund i Norberg 1              25

 

Protokoll vid samma med delägarna uti andelsföreningen Myckelåstelefon den 19 juli 1919.

§ 1.
Sammanträdet öppnades av Olof Nilsson i Fillsta som erinrade om att sammanträdet blifvit utlyst för att åstadkomma en uppgörelse mellan det gamla telefonbolaget och de delägare i detta som skaffat sig egna apparater.

§ 2.
Olof Nilsson i Fillsta föreslog att andelsägarna skulle öfverlåta sina andelar på de fyra delägare som hade apparater uppsatta.

Detta föreslag godkändes och överenskoms därvid att de gamla delägarna skulle öfverlåta andelarna till ett pris af 10 kronor per styck, med villkor att de skulle få rätt att använda hvilken apparat de önskade med en extra afgift av 15 öre per samtal utom telegrafverkets kassa. Samtal inom Månsåsens stations område bestämdes till 10 öre per samtal.

§ 3.
Att justera protokollet utsågs N.O. Nordman och A.L. Ljungdahl.

Som ovan
Erik Agerberg

Justeras
A.L. Ljungdahl
Wälje

 N.O. Nordman
Myckelåsen

-------------------

Med detta kan man säga att andelsföreningen ”Myckelåstelefon” gick ur tiden efter att ha verkat
i knappt tre år.

 

Tillbaka