Ödeshemman.

1681 8/11

Clement Olofssons hemman i Trappnäs, 6  2/9 tl. varit kronans, att huseman Mårten Jonsson det ifrån 1676 innehaft och alltsedan 1677 lämnat öde och Länsman Peder Ersson 1681 uppkänts hava av den sådd såsom och dess ängar Segill, och inga löse.. frihet njutit.

 

Olof Olofssons hemman i Getåsen om 2 tl har varit öde ifrån 1676 till 1680, 1680 upptagit på frihet av hustru Marit Jonsdotter.  (JD 1681 8/11)

 

---------------

1682 15/12

(Om ödeshemmanet Tivarsgården som skall uppodlas.)

 

(Om Trappnäshemmanet som Länsman Clement Olsson en tid brukat och illa hävdat.)

----------------

1688 9/10

                                   Ödeshemman i tingslaget.

Brasta 3 tl. Jon Jeppsson och Peder Olofsson. Peder Olofssons ½ del obrukat 1678-79. Jon Jeppsson upptager 1680 det som öde varit.

 

Häljesund 2 tl. Anders Jonsson, öde 1678 och 1679. 1880 upptaget av Anders Andersson, sedan upptaget av Jon Andersson.

 

Båyn 3 ½ tl. Halvar Jeppsson. Öde 1680, upptogs utan frihet.

 

Böle på Norderön 3 tl. Nils Hansson. Antecknad 1677  för öde, avkastat 39 skylar korn 32 lass hö, 1678 öde.

 

Åhlsta på Norderön 4 3/4 tl. Jon Hemmingsson, som 1678 förmådde intet så mer än halva hemmanet

 

Trusta  5 2/3 tl. Öde 1677, 1678, 1679 och upptaget av honom 1780 med frihet.

 

Hjälsta 7 ½ tl, som brukades av tvenne bröder och Erik Jonsson var soldat och 1674 utkommenderad och den halvparten blivit öde

 

-------------

 

Ödeshemmanet Åhlsta Norderön 4 tunnland. Peder Olsson dödde 1670 och efter honom brukade hans måg Anders Olof gården, som var soldat och1674 blev utkommenderad, alltså blev hemmanet öde 1675 och varit till 1684 (exdu.), Olof Jönsson det antagit och lovat skatt lösa år från år, och icke kunnat prestera. Imedlertid är halva åkern uppkörd och brukad, och husen reparerte, att han kan där bo. För ett år sedan har han givit sig till dragon och njutit Räntan annorsteds, och utan avgift  det brukat Anno1684 och 1686, 1687 och 1688. Ingen besiktning haver där vart, utan dragits fram  till dess han skulle skatt lösa, men betygas Intenm honom ingalunda under sex års frihet kunnat det fullkomligt upprätta, emedan som där ingen timmer hugg eller näver finnes, utan långväga måst leja eller köpa.

 (JD A1: 12, sid 304v)

 

------------

Gamla ödesbölen Brattåsen och Brattåkern.

 

-------------

1696 30/10

Betygades att Hov på Norderön än voro öde och sedan 1674 legat, då åboen Dragon Jonas Fogel blev utkommenderad med armen till kusten, så att ingen sedan den tiden dess äng eljest än till slått hade betjänt, förutom att boskapen ibland kan där beta.

 

Trusta på Norderön har Corporal Jon Lustig begynt att uppbruka något litet. Så och Jälsta hemmanet där sammanstädes men inte så, att de ännu någon avrad göra förmå.

(JD A1:17b, sid 299)

 

--------------

1697 22/4

Betygades att Trusta och Gällsta på Norderön ännu förlidet år voro öde, att de ingen Ränta avkastar.  (JD A1:18 )

 

-------------

1698 21/3

Anders Westmans hustru Brita, på sin mans vägnar, om att upptaga ödehemmanert Hof på Norderön mot vissa frihetsår. Häradsrätten beviljar, antal frihetsår skall bestämmas senare.

 

Brattåsen ödesböle.

 

--------------

1699 3/11

Uti Nämnden i Tingsallmogens närvaro undersöktes om följande som är ödesmål: Hof på Norderön 3 tunnland som sedan 1675 legat öde, Trusta och Jällsta på Norderön.

 

---------

Hof, 3 tunneland, som intygades sedan 1675 legat öde, då siste åboen Dragon Jonas Fogel rymde därifrån till Norrige, varpå svåra år inföllo,  att ingen det upptaga kunde, och, av den hållne synen den 25 befanns alle husen förruttnade, gärdesgården förfallen och åkrarne i fast lägde, vars uppbrukande är skattat till 179 daler 30 öre Silvermynt. Anders Wästman har innevarande år det på frihet upptagit, och såsom fanns till hans ringa lägenheter, ingen timmer, näver eller fångeskog, ringa slått, inget fiske, kvarnställe eller fäbodar, så ock knappt mulbete, så prövade Nämden att under 12 års frihet det ej kunde komma till sin fullkomlighet.

-------------------

 

Från JLs hemsida, avskrift av militära dödsdomar 1682 till 1688.

 

och Jonas Fogell, dömbde d. 12 Novemb: slijtha 50 paar spöö hwardera. Execution passerat d. 9 decemb: 1687.

----------

Trusta har, sammaledes på Norderön, 4 tunneland, är 1674 avbränt och sedan 1675 öde legat, då Enkan Hustru Dorde  där bodde, vilken ut de tillstötande svåra åren icke förmått det igen  upprätta. den skedde Synen är det överlag funnit  till hus, åker och slått och stängsel alldeles nederrätt  och att det under 219 Dr 10 Silvermynt ej kunde till sin fullkomlighet bringas, vartill voro svaga lägenheter, lika som med det förra och slåtten mycket ringa, varföre och Nämden intygade att det heller under 12 års frihet kunde enrolleras, 1696 hade väl Jan Erik Lustig där setat, då han för sin sjukdom intet kunnat uträtta.

 

 

(Trusta.  År 1697 är Erik Simpsson ditkommen.)

 

----------

 

Jällsta på Norderön, 4 tunnland, är ock 1674 öde lämnat, Då en bonde Sven Olsson (?) där på setat, men så utfattig blivit, att han måst gå därifrån, och blivit tridi Man; detta hemman är sammaleds vid den hållne Synen befunnit alldeles så till hus som hagar förfallet och åkern fast lagd, varför till dess upprättande äro 175 daler 16 Silvermynt utsatt av Synemännen. Här till finnes icke heller några bättre lägenheter än som till de förra, utan ängen angående ringa, emedan den uti 2 attory mans tid därifrån vara vunnen till Östra Kapten bostället Wällviken,  att Pär Pärsson,  vilken fritt  på fäfot  hade upptagit  uti 1696, sade sig ej mera kunna föda än en ko och en häst, förutan småfä. Detta hemman  prövade Nämnden ej mindre kunna upprättas än under 12 år med de redan  utmätte.                                                      (JD A: 20b, sid 435)

 

---------------

1706 14/2

(Ur utredning om Länsmansbostället Trappnäs, med en ansenlig brist om 135 daler Silvermynt )

 

Trappnäs var 1677 till 1680 fört på ödeslängden även om Hällin Jonsson, Iffelnäset, en tid haft det i bruk. Nu 1706 har åker, teg och ängeslandet alldeles varit förfallit, så det är nästan som öde.

 

---------

 

 

1708 16/4

Undersöktes om Norderöborna kunde igen sig påtaga den dubbla räntan, som de, före . utgivit, då allmänt intygades och befanns att för de allt för ringa äger.

 

------------

 

Ödeshem ville ingen upptaga.

 

-----------------

1709 29/3

Ingen fanns som vill anta ödeshem till bruk.

 

------------------

1709 21/10

Ödeshemman inga, än Hof som brukas på frihet av Anders Westman.

 

-------------------

1710 2/3

Ödeshemman var inga, men befanns som många svaga åboer finns och deras årsväxt arresteras.

 

-----------------

1721 24/10

Förekom Bonden Pehr Jonsson i Wästanede och avsade sig sitt åboende skattehemman å  Norderön om 4 tunnland Dragonehåll, efter som han allena man med intet folk, allenast hustrun försedd, känner sig icke kunna bruka hemmanet och gå Soldat tillika vartill han nu på Commendering är tagen.

 

----------------

1722 25/10

Rustmästare Bostället av Hallens Compagnie (Hammarnäset) å 5 tunnland Crono befinnes år 1719 hava legat öde, därav förorsakat att Rustmästaren Erik Åberg avlidit med Kongl. Armen på fjället år 1719, 1a  Januari och dess Landbonde Erik Hindersson även genom döden avgången in Marty, samma år, vars änka i stor fattigdom med många små barn efterlämnad icke kunnat ej eller förmått bruket, samma år, ej eller någon Rustmästare tillordnad det året,  år 1720 har Capitein Wälborne Carl Planting tagit hemslåtter och någon del av hästhöslått och däremot uppkört den ena sädesåkern á 5 tunnland som i lägde var.

Har 1722 legat osått.

------------------

1725 5/2

Hammarnäset var öde 1722 -1723, antaget 1724 av en landbonde Jakob Hindersson (?).

(D:A1:45 b, sid 15v.)

 Tillbaka