Hallens Härads Rätt den 28 februari 1716.

 

Lappmännen Joen Claesson, Clement Mårtensson och Siul Joensson, kärade till Ytterhall boerne med deras Lagmän Sv. Nils Bergklyft och Joen Larsson vid Åhn om en Björn som lappmännen den 18 februari fällt upp vid stora fjället Gråberget, men Ytterhallens boerne velat sig tillägna huden, eftersom de dagarna förr jagat björn ut efter ringande höstetid, och sedan med ski lupit efter djuret, men intet kunnat fällt, utan lapparna därunder komne och antagne i sällskapet, fikat efter, måst upphöra, och åter hava lapparna den 3dje dagen, farit till allena och skjutit Björn in emot fjället allena men när lapparna kommit med Björn skjuten, död till Byen, Ytterhallens byamän då tillkommit och avvärjt att lapparna fått avresa med Björn, så att kroppen fördes till Länsmannen, att skilja dem åt, då efter något haft samtal, Ytterhallens byamän tagit till sig Björn, den avflått och givit lapparna köttet och gyllan, varmed de nu intet vilja låta sig nöja, utan vilja råda även halva huden, emedan Bönderna intet skola varit mäktiga att den fälla, dock påstås av Svarandene att änskönt de samma dagar intet förmådde fälla Björn likväl det framledes kunnat göra, eftersom de ock redan skjutit på honom, påtalandes att sedan lapparna skjutit Björn om lögardagen, en av desse om söndagen farit åstad och avhämtat Björn, varemot de ville sig ursäkta där med att de befarade vargar skulle göra skada.

Vilka omständighetr Rätten övervägat, och finner rättvist i anledning av 21 kap. B.B.L.L att förklara lappmännen berättigade vara att undfå en tredjedel av huden, eftersom den kan värderas till, då Ytterhallens Byamän med sina lagare njuta 2/3 delar för sin möda.

Compensatis expensis.

 

Tillbaka till första sidan