Hallens Härads Rätt den 6 oktober 1774.

 

Skottpengar björn

Uti ingiven skrift anhöll Anders Johansson, Johan Heljesson och Johan Jonsson i Möckelåsen att de för en stor björn, den de utan skall fällt, måtte förnjutas till åtminstone ej allenast av de skottpenningar, som lagen dem tillägna, utan även till två öre Silvermynt av varje rök inom detta tingslag, som genom särskild överenskommelse fastställd blivit.

                                                 häröver  Resolverades

Det bör Anders Johansson, Johan Heljesson och Johan Jonsson tillfölje av 69 § 23 Kap undfå tillsammans, för den björn, de utan skall fällt, av Häradets andel i sakören fyra daler Silvermynt och dessutom enligt den överenskommelse, som inom tingslaget träffad är, 2 öre Silvermynt av varje matlagsrök, vilken Krono Länsmannen Svedin har att ofördröjligen uppbära, och dem tillställa.  

 

Tillbaka till första sidan