Gåvobrev.

 

Jag Per Hindricksson upplåter och bortgiver härmedelst med min Kära hustru Engla Christina Göransdotter samtycke till det bildade Sällskapet uti Marby Socken kallat ”Sanningens Vänner” en byggnadsplan för uppförande av ett samlingshus, en ägorymd av Två ( 2 ) kvadratrevar jord, värd Femtio ( 50 ) Kronor, av vårt ägande Odelstorp, lydande under skattehemmanet No 1 Myckelåsen, denna byggnadsplan skall få uttagas norr i täkten mot stamhemmanets rålinje i en fyrkant vadan vi avhänder oss och våra arvingar, berörde 2 kvadratrevar jord, och tillägne desamme bemälde sällskap, att genast tillträda samt evärderligen äga och besitta ( Emot en grundränta av 25 öre för år.)
Till yttermera visso hava vi, uti nedanståendes närvaro, detta gåvobrev egenhändigt undertecknat, som skedde i Marby och Myckelåsen den 10 oktober 1884.

 

            Pehr Henricson   Engla Christina Göransdotter i  Myckelåsen  gåvogivare

Lars Nordwall  S. Wallin  Gustaf  Mårtensson  N.M Tannlund 
Olof Hansson   Per Ersson  O. Larsson 
gåvomottagare

Vittnar
P. Sundin  och Lars  Persson i Välje.

 

------------------

År 1884 den 23 oktober, å lagtima ting med Hallens tingslag, meddelades lagfart å en jordlägenhet avsöndrad från hälften av en under skattehemmanet Myckelåsen No 1 i Myckelåsen, Marby socken, lydande torplägenhet, vilken jordlägenhet enligt detta gåvobrev Sällskapet Sanningens vänner bekommit i gåva a v Per Henriksson och hans hustru Engla Chrisstina Göransdotter, betygar på häradsrättens vägnar:

Herman Åkerstedt.

 

Tillbaka