Protokollsbok för Väljes tio öres förening år 1883.

Stadgar för Väljes tio öres förening 1883.

§ 1
Denna förening skall kallas Väljes tio öres förening, samt har till ändamål a: att föreningen personligen i den mån den sjelf kan verka för Sjelars frelsning dels genom samtal och ett heligt lif m.m. b: att samla medel för guds rikes befremjande.

§ 2
Hvarje medlem som intreder i föreningen erlägger en månatlig avgift af tio öre.

 

§ 3
Intrede i denna förening lemnas hvarje man och qvinna som ej är slaf under dryckenskapslasten.

§ 4
Hvarje medlem som ej fullgör hvad i Paragraferna Ett, Två och Tre stadgath er eger ej rätt vid utgåendet återfordra de af dem till föreningen inbetalda medlen.

§ 5
Denna förening utser inom sig en styrelse bestående af Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare och Kassaförvaltare. Kassaförvaltaren har att uppbera och förvalta föreningens medel och vid årets slut dem redovisa.

§6
Af dessa medel skall anvendas till bidragande åt en predikant å södra sidan Storsjön nemligen för baptistförsamlingarna Hallen, Välje, Oviken, Myrsjö och Berg.

§7
Föreningen håller ett möte i hvarje månad då månads avgift erlägges och nya medlemmar intagas! till dessa möten böra så vitt möjligiter hvarje medlem infinna sig.

§8
Om någon önskar endring  hvid dessa stadgar så må de därom göra anmelan hvid årsmöte. Årsmötet hålles på tid och stelle som af styrelsen bestemmes.

 

Välje  den 4de November 1883

Förestående stadgar er till alla delar af föreningen godkjend.
Erkennes som äfven på föreningens vägnar

Olof Olofsson Ordförande, Lars Persson vice, Sekreterare Nils Kjellman.

 

 

Vid ett möte 4 januari 1885 gjordes en stadgeändring.

§ 6
Af dessa föreningens medel skall helften anvendas till en missionär och andra helften tillfalla bönhusbyggnaden i Wälje.
S.O. Tannlund var sekreterare.

__________

 

Protokoll fört hvid Välje Tioöres förenings första möte den 4 November 1883.

§1

För det första inhvaldes styrelse nemligen till Ordförande Olof Olofsson i Välje samt vice Ordföranden Olof Hansson i Wälje, till sekreterare Bertil Ersson Myckelåsen vice sekreterare Lars Persson och Kassföreståndaren Nils Magnus Persson.

§2

Beslöt att Kassaförvaltarens skyldighets åliggande hvar efter besta förmåga förvalta kassan efter sitt besta godfuinnande.

§3

Beslöts att de medel af kassa som ej åtgår till det åsyftade nemligen predikantens avlöning skulle tillfalla bönhusbyggnadfen i Wälje.

__________

Protokoll fört wid Väljes Tio öresförenings öte den 2dra December samma år.

§1

En fråga diskuterades och kom till beslut som påpekades af enskilde medlemmat att man börwerka för gudsrikets befremjande på så sett att man bör vandra visligt i denna världen dels i det alldagliga lifvet iblandt vårt omgifningatt sega dem ett förmaningens ord! Och att dels bedja och besöka de sjuka och fallne och dels verkar man genom bidragande af medel till ordets förkunnande.

§2

En annan sak påpekades om de Christnas sett att enligt skriftens ord vandra så med herren att de ogudaktiga icke hafva skäl till anstöt nemligen med avseende på gerningar men då det geller att vittna om Herren ett guds barn från den sidan är underkastat förföljelse.

_____________

Protokoll fört vid Väljes Tio öresförenings möte den 6te Januari år 1884.

 

§1

För det första hade Bertil Ersson genom ombud avsagt sig Sekreterare tjensten inom föreningen samt hvaldes i hans stelle Sven Olof Persson i Välje.

§2

Beslöt att årsrekenskaperna skulle framskjutas till Januari månad år 1885.

§3

Beslöts att tvenne böcker och papper skulle anskaffas af förenings medel till församlingens ändamål.

___________

Protokoll fört wid Välje Tio öresförenings Möte den 3je Februari 1884.

§1

För det första beslöts att de medel som inflöto i föreningen skulle anvendas till Predikanten A. G. Benktsons aflöning så långt det räcker.

§2

Beslöts att tvenne personer nemligen S. Walin och L. Norvall skulle skrifva och kalla Benktsson.

________

Protokoll fört vid Wäljes tioöres årsmöte den 4 Januari 1885.

1)
Stadgar genom förra årets godkännande fann mötet för gott att endra nemligen  6te paragrafen sålunda lydande: af dessa medel skall anvendas helften till en missionär och andra helften tillfalla bönhuset.

2)
Beslöts att förra årets räkenskaper skulle granskas och valdes till revisorer S. Walin Wälje samt Anders Larsson Myckelöåsen.

3)
Mötet hvalde styrelse för år 1885. Till ordförande Olof Hansson Wälje, vice ordfförande Jonas Persson Myckelåsen, Sekreterare S. O. Tannlund Wälje samt vice Anders Larsson Myckelåsen till Kassaförständare N. M. Tannlund Wälje.

4)
Beslöt att samma revisorer skall gran ska syförenings kassans rekenskaper och åte4rvaldes ltill nestkommande års Kassa föreståndare Nils Magnus Tandlund Välje.

______________

Några upplysningar om föreningens uppkomst i Välje.

Som de synes af uppgifterna så är Välje baptistförsamling en systerförsamling till Kläppe i Marby socken. Orsakerna till att medlemmarna från Välje begärde utträde från Kläppe församling och bildade församling i Välje var hufvudorsaken den att syndfrihetsläran inkom i församlingen i Kläppe och därföre uppstod bråk och tvistigheter af svårare art och beskaffenhet och som det var en resepredikant som har infunnit sig på mötet nämligen J. A. Hansson från Skåne och han ordnade så och bildade församling i Välje den 3 april 1862 med 21 medlemmar. Sedan församlingen var bildad hvaldes församlingen Sven Wallin till föreståndare och han blef förståndare till sin död 10 januari 1891. S. Wallin föreståndare när kapellet byggdes år 1884. besök af predikanter förr än församlingen bildades. Bock Anders, Kol Anders, Per Andersson i Svensåsen, Ses Peer Dalarna, Sven Jönsson Myssjö, Helge Åkesson.
Väckelsetider för vår trakt. Då predikanten Olof Bergström från Sundsvall verkade hos oss och H. Lindgren samt Anders Bogren från Ockelbo.

__________

Hyreskontrakt.

Wälje baptistförsamling uthyr härmed till herr Lars Andersson i Wälje på ett års tid från den 1ta Oktober. Bostadslägenheten i vårt bönehus våningen en trappa upp samt köket och kammaren på nedre våningen med dertill hörande vedbod och afträde i det skick hvari dessa nu befinna sig på följande villkor:
1)
I hyra erlägges tjugo /20/ kronor i slutet af september, då detta kontrakt kan förlängas om så önskas.
2)
Hyresgästen skall själf bekosta sotningen inom den förhyrda lägenheten.
3)
Församling förbihåller sig rättighet att begagna kammaren för sina sammankomster under höst vinter och vårmånaderna samt äljest då behofvet så kräver.

4)
Halfva vedboden förbehålles för eget behof.

5)

 

______________

 

 

Gåvor till Welje bönehus.

A. Personer som ej tillhöra församlingen.

Olof Olofsson Wälje            12 timmer, 4 plank,13 spiror
Olof Gerd Dito                     6 timmer,  2 bänkbockar
Jonas Andersson Välje       6 timmer 2 sittbänkbockar, 2 dagsverke
Carl Nilsson dito                  6 timmerträd, 2 sittbänkbockar, 2 dagsverken 2 plank
Erik Jonsson Välje               1 häst och karadagsverke
Mårten Olofsson dito           12 timmer, 2 bräder dagsverke
E. Pettersson Myckelåsen    2 timmer, 16 bräder, 1 dagsverke, 2 plank.
H.  Nordvall dito                  12 timmer, bräder.
Anders Larsson dito             12 timmer, brädfer, 2 dagsverke.
Johan Åström dito                2 timmer, bräder, 1 dagsverke
Jon Hamrin dito                    2 timmer, bräder, 1 dagsverke
P. Andersson Myckelåsen    Bräder  1 dagsverke, 1 tunna potatis
Jon Göransson Svedje          Skurit glas till alla fönster.
Hemming Olsson Gärdsta     1 tunna ärter
Från Getåsen och Böle,        5 kronor genom Anders Persson
Från Marby kyrka kollekt 6 kronor 65 öre.
Nils Nilsson Gärdsta            1 tunna korn
Jonas Fält i Välje                  3 plank
Ivar Olofsson Myckelåsen    1 dagsverke
Brita Mårtensson Myckelåsen 10 kronor.
Per Olof Kjelsson Myckelåsen 3 dagar, häst 2 dagar
Jonas Persson Välje 2 timmer, 1 bräde
Lisa Jonasdotter o. Olof Olofsson Bröllop 4 kronor.

 

Tillbaka