Protokoll fört vid sammanträde i Välje den 6te September 1884.

 

Samma dag sammanträdde några personer som hade kommit på tanken att bilda ett sällskap och beslutade att göra detta och ville kalla sig ”Sanningens Vänner”
................


1sta
Utarbetades stadgar för Sällskapet, dess ordnande, skyldigheter och åliggande. ………


3e
Valdes några män som skulle förskaffa  sällskapet någon passande lokal för hållande av sina sammanträden och valdes därtill ovannämnde styrelseledamöter nämligen
Torparen Sven Wallin i Välje,    Bondesonen  Lars Nordwall i Myckelåsen  Torparen Gustaf Mårtensson i Brattåsen   Bonden N.M. Tannlund i Välje   Olof Hansson  i Välje  Torparen Pehr Ersson i Välje och Bonden Olof Larsson i Myckelåsen, vilka bemyndigas att å sällskapets vägnar uppgöra och underskriva handel efter bästa förstånd.

                           Välje i Marby den 6te september 1884.

             Ovanstående protokoll är uppläst i sällskapets närvaro intyga
P.O Persson i Välje  Jonas Persson Myckelåsen

________________

      
Stadgar för Sällskapet  ”Sanningens Vänner” Marby Wälje.


§ 1
Sällskapet kallar sig Sanningens Wänner som det i tal och skrift betäcknas med signaturen ” S.W.”.
§ 2

Sällskapet vill värka för sanning frihet och Upplysning i Kristlig och sedlig riktning till såväl enskildas som det allmännas lyftning, förädling och förbättring, så inom som utom Sällskapet.
§ 3
Till vinnande av detta mål, begagnar Sällskapet dertill tjenliga och låfliga medel, såsom Kristliga föredrag, barnundervisning, goda och nyttiga böckers spridning, samt sådan värksamhet som kan bidraga till höjande af meniskans moraliskt estetiska wärde, såsom sångövningar m.m.   Var och en som i Sällskapet inträder förbinder sig att wärka för detsamma med ord och Handling.
§4
För att vinna inträde i Sällskapet fodras att vara anmäld av ordförande och vid något af Sällskapets sammanträden bliva invald hvilket icke kan ske om flera än Två röster höjas mot den anmälde.
§5
Sällskapets ärender handhafves af en direktion eller styrelse, bestående af ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, samt minst 4ra ledamöter.

                                                         § 6
Denna direktion omveljes hvarje nytt år, valet företas med slutna sedlar, till ordförande kan ingen väljas utan att ega 3/4 af de vid valet avgivna röster.

                                                         § 7
Direktionen ombesörja alla Sällskapets angelegenheter utom dem hvarom i dessa stadgar annorlunda bestemdt vid Direktion sammanträde, hvartill ordförande utfärdar Kallelse, fordrar närvaro af minst 4ra ledamöter, om beslut skall anses gällande.
§8
Vid tillfällig afgång af Direktionsledamot wäljes en ny vid första allmänna sammanträde. Finner Sällskapet grundat skäl, till anmärkning mot någon Direktionsledamot så kan han genom omröstning der enkel pluralit gäller, vid allmänt sammanträde från sin befattning skiljas.

                                                        §9
I januari hvarje år, hålles ett årsmöte då berättelse afgives, om kassans tillstånd, Sällskapets wärksamhet, samt i övrigt hvad som kan vara av vigt och betydenhet för Sällskapet, äfvensom val av Direktion för kommande år företas.

                                                         § 10
Sällskapets allmänna ordinare sammanträden hållas första Lördage  i hvarje månad; utom ordentliga Sammanträden utlystes af  ordföranden vid passande tillfälle. I händelse ordföranden ej vill och kan utlysa ett sådant sammanträde utlyses det af Sekreteraren på begäran af minst 7 sju ledamöter. Hvad på allmänt Sammanträde besluta gäller äfven för den frånvarande ledamöterna af Sällskapet.

                                                        § 11
Sekreteraren håller förteckning på medlemmarnas namn och antal, samt före protokoll vid så väl Sällskapets allmänna som Direktionens sammanträden.

                                                        § 12
Hvarje ledamot af Sällskapet erlägger en årsavgift av 1 – 5 kronor till Sällskapets wärksamhet, samt i övrigt på sätt Direktionen för godt finner.

                                                        § 13
Ledamot av Sällskapet förbliver det så länge han själv önskar och fortfar att besitta den goda Karaktär, som erfodras för att vara ledamot af Sällskapet. Befinnes han densamma hava felat, äga de öfriga ledamöterna af Sällskapet, vid allmänt Sammanträde, genom omröstning, honom från Sällskapets gemenskap aflägsna.

                                                        § 14
Skulle någon önska ändring i dessa stadgar framlägges förslag därtill vid allmänt sammanträde, och kan ej ske utan 3/4  av rösterna äro för det samma.

 

____________

Resten av protokollet saknas i denna kopia

 

Tillbaka