Protokoll fört hvid Välje Tioöres förenings första möte den 4 November 1883.

 

§1

För det första inhvaldes styrelse nemligen till Ordförande Olof Olofsson i Välje samt vice Ordföranden Olof Hansson i Wälje, till sekreterare Bertil Ersson Myckelåsen vice sekreterare Lars Persson och Kassföreståndaren Nils Magnus Persson.

§2

Beslöt att Kassaförvaltarens skyldighets åliggande hvar efter besta förmåga förvalta kassan efter sitt besta godfuinnande.

§3

Beslöts att de medel af kassa som ej åtgår till det åsyftade nemligen predikantens avlöning skulle tillfalla bönhusbyggnadfen i Wälje.

__________

Protokoll fört wid Väljes Tio öresförenings möte den 2:dra December samma år.

§1

En fråga diskuterades och kom till beslut som påpekades af enskilde medlemmat att man börwerka för gudsrikets befremjande på så sett att man bör vandra visligt i denna världen dels i det alldagliga lifvet iblandt vårt omgifningatt sega dem ett förmaningens ord! Och att dels bedja och besöka de sjuka och fallne och dels verkar man genom bidragande af medel till ordets förkunnande.

§2

En annan sak påpekades om de Christnas sett att enligt skriftens ord vandra så med herren att de ogudaktiga icke hafva skäl till anstöt nemligen med avseende på gerningar men då det geller att vittna om Herren ett guds barn från den sidan är underkastat förföljelse.

___________

Protokoll fört vid Väljes Tio öresförenings möte den 6te Januari år 1884.

§1

För det första hade Bertil Ersson genom ombud avsagt sig Sekreterare tjensten inom föreningen samt hvaldes i hans stelle Sven Olof Persson i Välje.

§2

Beslöt att årsrekenskaperna skulle framskjutas till Januari månad år 1885.

§3

Beslöts att tvenne böcker och papper skulle anskaffas af förenings medel till församlingens ändamål.

___________

 

Protokoll fört wid Välje Tio öresförenings Möte den 3:je Februari 1884.

§1

För det första beslöts att de medel som inflöto i föreningen skulle anvendas till Predikanten A. G. Benktsons aflöning så långt det räcker.

§2

Beslöts att tvenne personer nemligen S. Walin och L. Norvall skulle skrifva och kalla Benktsson.

_________

Protokoll fört vid Wäljes tioöres årsmöte den 4 Januari 1885.

1)
Stadgar genom förra årets godkännande fann mötet för gott att endra nemligen  6:te paragrafen sålunda lydande: af dessa medel skall anvendas helften till en missionär och andra helften tillfalla bönhuset.

2)
Beslöts att förra årets räkenskaper skulle granskas och valdes till revisorer S. Walin Wälje samt Anders Larsson Myckelöåsen.

3)
Mötet hvalde styrelse för år 1885. Till ordförande Olof Hansson Wälje, vice ordfförande Jonas Persson Myckelåsen, Sekreterare S. O. Tannlund Wälje samt vice Anders Larsson Myckelåsen till Kassaförständare N. M. Tannlund Wälje.

4)
Beslöt att samma revisorer skall gran ska syförenings kassans rekenskaper och åte4rvaldes ltill nestkommande års Kassa föreståndare Nils Magnus Tandlund Välje.

___________

Några upplysningar om föreningens uppkomst i Välje.

Som de synes af uppgifterna så är Välje baptistförsamling en systerförsamling till Kläppe i Marby socken. Orsakerna till att medlemmarna från Välje begärde utträde från Kläppe församling och bildade församling i Välje var hufvudorsaken den att syndfrihetsläran inkom i församlingen i Kläppe och därföre uppstod bråk och tvistigheter af svårare art och beskaffenhet och som det var en resepredikant som har infunnit sig på mötet nämligen J. A. Hansson från Skåne och han ordnade så och bildade församling i Välje den 3 april 1862 med 21 medlemmar. Sedan församlingen var bildad hvaldes församlingen Sven Wallin till föreståndare och han blef förståndare till sin död 10 januari 1891. S. Wallin föreståndare när kapellet byggdes år 1884. besök af predikanter förr än församlingen bildades. Bock Anders, Kol Anders, Per Andersson i Svensåsen, Ses Peer Dalarna, Sven Jönsson Myssjö, Helge Åkesson.
Väckelsetider för vår trakt. Då predikanten Olof Bergström från Sundsvall verkade hos oss och H. Lindgren samt Anders Bogren från Ockelbo.

__________

 

Tillbaka