Jägare kontrakt   Rote 42 Höla Hallens Kompani   Nils M. Kjällman.

 

Emellan undertecknad Rotehållare för N42 vid Hallens Kompani av Kongl. Jämtlands Fältjägare Regemente och drängen Nils Mårtensson från Myckelåsen.

1o   Uti lega erhåller Jägaren så länge han för detta nummer tjenar 20 Rdr banco årligen, som för en gång jemte lönen vid årliga avlönings mötet utbetalas.

2o    Den årliga lönen utgöres av 2 Tunnor korn i fast mått och väl rensat, såsom det på hemmanet växer samt Åtta Rdr banco.

3o     Derest jägaren vill begagna inkvartering in natura efter landskontrakt avgår av ovannämnde kontanta lön 2 Rdr Sk banco.

4o     Erhåller Jägaren kost och drikspengar i alla Commenderingar, der Kongl. Majts och kronan icke består någon ersättning.

Sålunda överenskommit intygas av Hackåsen den 2o januari 1843.

Anders Nilsson Rotehållare

 Nils Mårtensson Rekryt 

                                                    

 

Tillbaka